جنبش کارگری و اول ماه مه
بخش اول
رضا مقدم

  ارديبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
جنبش کارگری و اول ماه مه
بخش دوم
رضا مقدم

  ارديبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
لحظهً فعلی
ایرج آذرین

  ارديبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
دربارهً "غیاب کارگران "
ایرج آذرین

  ارديبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
شعارهای استراتژیک مرحله ای
ایرج آذرین

  ارديبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
پاسخ به چند پرسش
ایرج آذرین

  ارديبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
قسمت دوم
   ژانویه ٢٠٠٩
قسمت سوم
   ژانویه ٢٠٠٩
قسمت چهارم
  ژانویه ٢٠٠٩
قسمت پنجم
  ژانویه ٢٠٠٩
سخنرانی رضا مقدم د ر رابطه با اوضاع سیاسی ایران
د ر کنفرانس هفتم اتحاد سوسیالیستی کارگری
   مرداد ١٣٨٨- آگوست ٢٠٠٩
سخنرانی رضا مقدم در رابطه با نکاتی در مورد دوران حاضر
در کنفرانس هفتم اتحاد سوسیالیستی کارگری
   مرداد ١٣٨٨- آگوست ٢٠٠٩
برخورد ماركسیستی به جنبش تود ه ا ی جاری
سحنرانی ایرج آذرین در كنفرانس هفتم اتحاد سوسیالیستی کارگری
   مرداد ١٣٨٨- آگوست ٢٠٠٩
برخورد ماركسیستی به جنبش تود ه ا ی جاری
قسمت اول

سحنرانی ایرج آذرین در كنفرانس هفتم اتحاد سوسیالیستی کارگری
   مرداد ١٣٨٨- آگوست ٢٠٠٩
برخورد ماركسیستی به جنبش تود ه ا ی جاری قسمت دوم
سحنرانی ایرج آذرین در كنفرانس هفتم اتحاد سوسیالیستی کارگری
   مرداد ١٣٨٨- آگوست ٢٠٠٩
برخورد ماركسیستی به جنبش تود ه ا ی جاری قسمت سوم
سحنرانی ایرج آذرین در كنفرانس هفتم اتحاد سوسیالیستی کارگری
   مرداد ١٣٨٨- آگوست ٢٠٠٩
برخورد ماركسیستی به جنبش تود ه ا ی جاری قسمت چهارم
سحنرانی ایرج آذرین در كنفرانس هفتم اتحاد سوسیالیستی کارگری
   مرداد ١٣٨٨- آگوست ٢٠٠٩
بررسی وقایع روز کارگر ١٣٨٨ - قسمت اول
سخنرانی رضا مقدم در یک جلسه تشکیلاتی اتحاد سوسیالیستی کارگری
   ارديبهشت ١٣٨٨- می ٢٠٠٩
سخنرانی رضا مقدم - قسمت دوم
   ارديبهشت ١٣٨٨- می ٢٠٠٩
قسمت دوم
ایرج آذرین

  ارديبهشت ١٣٨٨- آپریل ٢٠٠٩
قسمت سوم
ایرج آذرین

   ارديبهشت ١٣٨٨- آپریل ٢٠٠٩
قسمت دوم - ایرج آذرین
پاسخ و پرسش

   اسفند ١٣٨٧- مارچ ٢٠٠٩
قسمت دوم
ایرج آذرین

   بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩
قسمت سوم
ایرج آذرین

   بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩
قسمت دوم
   بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩
قسمت سوم
   بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩
قسمت چهارم و پنجم
   بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩
قسمت ششم
   بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩
قسمت هفتم
   بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩
قسمت هشتم
   بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩
مصاحبه با محمود صالحى   راديو پژواک ونکهوور - ژوئن ٢٠٠٥
مصاحبه با محمود صالحى  -   محمد عبدى پور  -  رضا مقدم   راديو صداى نو - ٣ مه ٢٠٠٥
مصاحبه با محسن حکيمى   راديو پژواک ونکهوور - ٢ مه ٢٠٠٥
سخنرانى على خدرى و جلال حسينى به مناسبت روز جهانى کارگر   اتاق خانه کارگر آزاد - ٢٤ آوريل ٢٠٠٥
سخنرانى محمود صالحى به مناسبت روز جهانى کارگر   اتاق خانه کارگر آزاد - ١٩ آوريل ٢٠٠٥
سخنرانى رضا مقدم در سمينار "چپ و آينده ايران"   اتحاد چپ کارگرى   ١٢ مارس ٢٠٠٥
اعتصاب کارگران کارخانجات نساجي پایان گرفت   مصاحبه راديو فردا با دو کارگر نساجی کردستان    دی ماه ١٣٨٣
به ياد کارگران جانباخته خاتون آباد   رضا مقدم - اتاق کارگران خاتون آباد   بخش اول   بخش دوم   ژانويه ٢٠٠٥
تعويق دادگاه دستگير شدگان اول ماه مه سقز    على خدرى -  محمود صالحى - يدى عزيزى -  محسن حکيمى - بحث آزاد -     ٢٠ نوامبر ٢٠٠٤
مصاحبه راديو صداى نو در باره دادگاه دستگير شدگان اول ماه مه سقز    اوت ٢٠٠٤
شريف - محمود صالحى - عماد - رضا مقدم
دادگاه دستگير شدگان اول مه سقز و وظايف ما   پالتاک - خانه کارگر آزاد    ٧ اوت ٢٠٠٤
على خدرى،   جلال حسینی،   محسن حکیمی
پرسش و پاسخ: بخش اول   بخش دوم
بر ما چه گذشت و چه بايد کرد؟
سخنرانان: جلال حسینی، محسن حکیمی، محمود صالحی و محمد عبدی پور   ٣ ژوئن ٢٠٠٤
قسمت اول    قسمت دوم    قسمت سوم
بررسى جنبش کارگرى ايران و نقش نيروهاى سوسياليست   رضا مقدم - اتاق خانه کارگر آزاد    فوريه و مارس ٢٠٠٤
بخش اول    بخش دوم
سخنرانى درون تشکيلاتى در باره اوضاع سياسى بعد از انتخابات مجلس هفتم    رضا مقدم    ٢٧ فوريه ٢٠٠٤
بخش اول    بخش دوم
گفتگوى راديو همبستگى با ايرج آذرين در باره جنبش اصلاحات سياسى در ايران    آوريل ٢٠٠٢
بخش اول   بخش دوم
بررسى سرکوب خونين کارگران خاتون آباد کرمان    رضا مقدم     يداله خسرو شاهى     ٧ فوريه ٢٠٠٤
سخنرانی ایرج آذرین در اطاق ايران، کردستان - صدای آزادی و سوسياليسم    ٨ نوامبر ٢٠٠٣
امپرياليسم و استراتژى جنبش كردستان    اول    دوم
سخنراني رضا مقدم در پالتاك در مورد احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران     اول  دوم    مه ٢٠٠٣
ميزگرد سياسي در اتاق خانه كارگر آزاد: تشكيل سنديكا در ايران با حمايت آى.ال.او
 
مارکسيسم و مساله ملى - مناظره عباس ولى و ايرج آذرين در انجمن ديالوگ    ١٦ نوامبر ٢٠٠٢
 
تشكلهاي كارگري. آزاديهاي دمكراتيك. جامعه مدني  ايرج آذرين   اول  دوم   سوم   چهارم
 
   
   
به روز شده در ٢٨ آپریل ٢٠١٠