سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه به عضويت آی. يو . اف در آمد

فعالين حقوق بشر و دمکراسی


دی ١٣٨٧- دسامبر ٢٠٠٨


منبع سایت روشنگری

بنابه گزارشات رسيده از طرح نيشکر هفت تپه، سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به عضويت اتحاديه بين المللی کارگران ( آی .بو اف ) در آمد.

اتحاديه بين المللی کارگران ( آی. يو .اف ) طی جلساتی که کميته اجرائی آن در روزهای 12 و 13 دسامبر 2008 برگزار نمود ، سنديکای کارگری شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه را بعنوان عضو اين اتحاديه پذيرفت . آقای ران آزوالد دبير کل آی . يو . اف طی نامه ای که روز 15 دسامبر به سنديکای شرکت نيشکر هفت تپه ارسال نمود که در بخشی از اين نامه آمده است :

"خوشحالم که خير مقدم بگويم به سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه بعنوان عضوی از اعضای آی يو اف و مشتاقانه منتظرم برای همکاريهای نزديک در آينده با شما که از يکديگر پشتيبانی کنيم که تمام اعضايمان از آن بهره ببرند"
از طرفی ديگر 5 تن از اعضای اصلی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه روز شنبه 30 آذر در دادگاه انقلاب دزفول مورد محاکمه قرار خواهند گرفت . اسامی اعضای سنديکای کارگری که امروز قرار است در دادگاه انقلاب دزفول مورد محاکمه قرار بگيرند عبارتند از : آقايان علی نجاتي، فريدون نيکو فرد،رمضان على پور،محمد حيدری مهر و جليل احمدی می باشند.

روز سه شنبه 26 آذر ماه وقتی که اعضای سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به اداره کار شوش مراجعه نمودند که مشکلات کارگران را با رئيس اين اداره مطرح کنند. بطور غير مترقبه ای با فردی به نام مهدوی که رئيس اداره کار شوش او را بعنوان رئيس اداره اطلاعات اين شهر معرفی می کرد مواجه شدند.
مهدوی رئيس اداره اطلاعات شوش خطاب به کارگران با لحنی تهديدآميز گفت:شما ميدونيد جمهوری اسلامی خيلی قدرتمنده،چهارتا کارگر را می تواند زندانی کند هيچ چيزی برايش نيست،اگر به کارهايتون ادامه بدهيد به هر حال با اخراج و زندانی شدن مواجه هستيد.
لازم به يادآوری است که در طی سالهای گذشته کارگران نيشکر هفته به خاطر به تعويق افتادن حقوق و ساير خواسته های خود بارها دست به اعتصاب ،تحصن و اعتراضات گسترده زدند و حتی اعتراضات آنها به سطح شهر شوش کشيده شد که مورد حمايت گسترده مردم و جوانان شهر قرار گرفت . اعلام حکومت نظامی ، يورش وحشيانه به کارگران و مورد ضرب وشتم قرار دادن کارگران و خانواده هايشان آنها را مرعوب نکرد و بر اتحاد و يکپارچگی و پايداری آنها افزود .کارگران نيشکر هفت تپه عليرغم تهديدات ، فشارهاواحضارها اقدام به برگزاری انتخابات آزاد برای تشکيل سنديکای نمودند و سنديکای خود را تاسيس نمودند.و با اين اقدام شجاعانه سرکوبگران وزارت اطلاعات را مايوس وسرخورده کردند.و امروز شاهد آن هستيم که اتحاديه جهانی کارگری آنها را به عضويت خود در آورده اند و اين خود دست آورد و پيروزی بزرگ برای کارگران ايران است که با استقامت و پايداری به بخشی از حقوق خود دست يافتند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، عضويت در اتحاديه بين المللی کارگران (آی.يو.اف) را به کارگران نيشکر هفت تپه تبريک می گوييد . ادامه فشارها و تهديدات و احضار فعالين کارگری به دادگاه انقلاب را محکوم می کند. از سازمان جهانی کار و اتحاديه های کارگری خواستار حمايت از فعالين کارگری نيشکر هفت تپه در مقابل اقدامات سرکوبگرانه است.www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com