پيام تبريك و همبستگى اتحاديه كارگران پست كانادا به سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه

دنيس ليميلين، رئيس سراسرى اتحاديه كارگران پست كانادا

آبان ١٣٨٧- نوامبر ٢٠٠٨


٢٩ اكتبر ٢٠٠٨

به سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه

بنمايندگى از ٥٦ هزار عضو اتحاديه كارگران پست كانادا، من اين پيام را مينويسم كه به شما بخاطر انتخابات موفقيت آميز هيئت مديره و ديگر نمايندگان سنديكا براى نخستين بار پس از بيش از دو دهه تبريك بگويم. ميخواهم از شما بخاطر تلاش شجاعانه در ايجاد يك تشكل مستقل كارگرى قدردانى كنم. ما حمايت و همبستگى خود را به شما اعلام ميكنيم.

ما اين پيام را همچنين براى دولت ايران ارسال ميكنيم و از دولت ميخواهيم كه حقوق كارگران مبنى بر حق تشكل، اجتماع و اعتصاب را محترم بدارد، و به ايذا و اذيت فعالين كارگرى خاتمه دهد و از دخالت در امور و فعاليتهاى تشكلات مستقل كارگرى خوددارى نمايد.

در همبستگى،

دنيس ليميلين،

رئيس سراسرى اتحاديه كارگران پست كاناداwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com