ما اعمال سركوبگرانه درهفت تپه را به شدت محكوم مي كنيم

شوراي همكاري تشكل ها و فعالين كارگري


اسفند ١٣٨٧- مارچ ٢٠٠٩


حدود سه هفته است، سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه زير شديدترين فشارهاي پليسي، امنيتي قرار دارند. شكست مفتضحانه ي انتخابات فرمايشي شوراي اسلامي كار در هفت تپه موجب شد تا مديريت و عوامل امنيتي اطلاعاتي، دست به انتقام جويي از كارگران زده و اعضاي هيئت مديره ي سنديكاي هفت تپه را بازداشت كنند. در اين رابطه طي سه هفته ي گذشته، بيشترين فشارها نسبت به اعضاي هيئت مديره و خانواده هاي آنان از قبيل تعقيب اعضاي خانواده هاي اين كارگران، تفتيش منازل، تهديد و... اعمال شده است كه نسبت به تمام دوران مبارزات كارگران هفت تپه، تاكنون بي سابقه بوده است. اما كارگران در مقابل اين سركوب بي تفاوت نبوده و گفتني است طي روزهاي گذشته حدود سيصد نفر از كارگران با زير فشار قرار دادن مديريت به اشكال گوناگون نسبت به اين گونه اعمال اعتراض كرده اند. در حال حاضر 7 نفر از دستگیر شدگان اعضای هیئت مدیره به قید کفالت آزاد شده اند، اما دیروز یکشنبه 18 اسفند علی نجاتی رئیس هیئت مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با یورش مأموران امنیتی به منزلش دستگیر شد و تاکنون از وضعیت این فعال کارگری اطلاعی در دست نیست.

شوراي همكاري تشكل ها و فعالين كارگري

19/12/1387

www.shorayehamkari@gmail.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com