کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتصاب اخير خود، به بخش مهمی از خواست هايشان خود دست یافتند

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری


مهر ١٣٨٧- سپتامبر ٢٠٠٨


در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 3 و 4 مهر ماه، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای دستیابی به خواسته‌های خود همچون پرداخت حقوق و مزایای دو ماهه‌ی گذشته و پرداخت هزینه هایی چون غذا، حق مسکن، رفت و آمد، حق همسر و فرزندان و برقراری طرح طبقه بندی مشاغل دست به اعتصاب زدند. کارگران در این اعتصاب پیروزمندانه موفق شدند و در این اعتصاب 2 روزه به بخش مهمی از خواست‌های خود رسیدند:

1- کمک هزینه‌ی خوراک روزانه از مبلغ 500 تومان به 1500 افزایش یافت.
2- کمک هزینه‌ی سختی محیط زیست ماهیانه از 2500 تومان به 10000 تومان افزایش یافت.
3- کمک هزینه‌ی ایاب و ذهاب از 24000 تومان به 41700 تومان افزایش یافت.
4- حق همسر و فرزندان از 2000 هزار تومان به 13720 تومان افزایش یافت.
5- جیره‌ی 39 عدد دفتر و خودکار برای فرزندان دانش آموز کارگران که در مهر ماه سال گذشته مدیریت حاضر به تحویل آن نشده بود.
6- آزادی دو تن از فعالین کارگری هفت تپه.

کارگران در جریان این اعتصاب در واکنشی تحسین برانگیز از اعتصاب و تجمع کارگران کاغذ سازی پارس حمایت کردند.

در ارتباط با پرداخت حقوق و مزایای ماه های مرداد و شهریور، از طرف مدیریت به کارگران گفته شد که حقوق معوقه‌ی آنان حتماً تا قبل از عید فطر پرداخت خواهد شد. نمایندگان کارگران برای دستیابی به دیگر خواست های خود، با مدیریت در حال مذاکره می باشند.

لازم به ذکر است که فریدون نیکوفرد و بهروز نیکوفرد دو تن از فعالین کارگری که در روز سه شنبه 2 مهر ماه به ترتیب در سر کار خود و منزل شان دستگیر شده بودند، پس از چندین ساعت بازجویی آزاد شدهاند. گفته می‌شود که علت دستگیری‌های اخیر تحرکاتی بوده است که کارگران برای تدارک مجمع عمومی تشکل مستقل خود داشته‌اند.

ما اعضای کمیته‌ی هماهنگی، این پیروزی را به کارگران هفت تپه صمیمانه تبریک گفته و آرزومندیم، در آینده ای نزدیک شاهد برپایی تشکل مستقل و آزاد هم طبقه های خویش در شرکت نیشکر هفت تپه باشیم.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com