درود بر کارگران نیشکر هفت تپه

کانون همبستگی با کارگران ایران ـ فرانکفورت و حومه :


اکتبر ٢٠٠٧-مهر ١٣٨٦


اعتصاب جاری کارگران کارخانه نیشکرهفت تپه در خوزستان وارد پنجمین روز خود شد. طی این روزها کارگران برای رسیدن به خواستهای برحقشان از راههای مختلفی صدای اعتراضی خویش را که صدای کلیه کارگران و مزد بگیران ایران است بلند کرده اند.اعتصاب در شرایطی است که رژیم اسلامی سرمایه هجوم خود را نه تنها به سفره خالی کارگران افزایش داده بلکه بگیر و ببند فعالین جنبشهای اجتماعی را تشدید کرده است.آنچه اکنون سرمایه داری ایران را به مقابله با حرکت کارگران به سراسیمه گی انداخته است و در سالهای اخیرنشان داده است جلوگیری از متحد و متشکل شدن کارگران ،جلوگیری از سراسری شدن مبارزات و جلوگیری از استقلال طبقاتی کارگران است .هزاران کارگرنیشکر هفت تپه در روزهای اخیراشکال مختلفی ازمبارزه خویش برای رسیدن به خواسته هایشان را به معرض نمایش گذاشته اند و نشان داده اند که حول هدف واحدی گرد هم آمده اند.آنچه میتواند این تلاش واحد را به هم گره زند و دیگر بخشهای کارگری در ایران را به حمایت از آن فرا خواند تشکیل فوری مجمع عمومی خویش به منظور انتخاب نماینده های برگزیده خود و اعلام علنی تشکل خویش است .این آن نقطه قوتی است که میتواند هم راه رسیدن به احقاق حقوقشان را هموار کند هم حمایتهای توده ای را جلب خود کند.و هم وزن مبارزات کارگری در ایران را سنگین تر کند.

از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کنیم!

کانون همبستگی با کارگران ایران ـ فرانکفورت و حومه
3 اکتبر


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com