! كارگران نيشكر هفت تپه تنها نيستند

کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد


اکتبر ٢٠٠٧-مهر ١٣٨٦


همبستگی کارگری از مبارزات کارگران تفکيک ناپذيراست!

اعتراضات و مبارزات کارگری در ايران بيوقفه در جريان است. آشتی ناپذيری کارگر با سرمايه و دولتش از کسی پوشيده نيست.

اعتصاب کارگران نيشکرهفت تپه مشت قوی و محکمی به دهان کارفرما و دولت است. رژيم سرمايه اسلامی نيروی نظامی وامنيتی خود را گسيل داشت تا در مقابل حق و ديگر حواسته های کارگران اسلحه کشيده و ازخشونت و وحشيگری دريغ نکنند.

چماق بدستان سرمايه به کارگران حمله کرده تا اعتصاب و اعتراض آنها را برای دريافت حقوقهای معوقه و ديگر خواستههايشان خاموش کنند. آنها تا کنون موفق به عقب نشينی و سکوت کشاندن کارگران نشده اند. اعتصاب کارگران وتظاهراتهايشان وارد روز هشتم شده است.

کارگران نيشکر هفت تپه تنها نيستند.

کميته ها و تشکلات کارگری در ايران ضرورت همبستگی کارگری را دريافته و در کنار کارگران نيشکر هفته تپه به پيش خواهند رفت.

مبارزات کارگران از يکديگر تفکيک ناپذيرند. ايجاد تشکل و سازمانهای کارگری هر روز ضروری تر شده و نياز به چندينسازمان و نهاد، کميته و مجامع کارگری است تا بتوان در مقابل سرمايه و نهادهايش ايستاد.

کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد از مبارزه و اعتصاب کارگران کارخانه نيشکر هفته تپه پشتيبانی وحمايت کرده، نهادها و سازمانهای کارگری و چپ در سوئد را در جريان مبارزه ، اعتصاب و خواسته های آنها قرارداده، همبستگی وپشتيبانی نهادها و سازمانهای کارگری را جلب خواهد نمود.

زنده باد همبستگی کارگران

کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد

isask@comhem.se

اکتبر ٢٠٠٧


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com