برگزاری باشکوه مراسم 8 مارس روز جهانی زن در شهر نقده

سایت کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

اسفند ١٣٨٧- مارچ ٢٠٠٩


امروز 8 مارس برابر با 18 اسفند مراسم با شکوهی با حضور جمع زیادی از زنان و مردان ازادیخواه و برابری طلب از شهرهای مهاباد و نقده در گرامیداشت این روز ، برگزار گردید .

مراسم در فضایی پر از شوق و صمیمیت ، با یک دقیقه سکوت به یاد جا نبا ختگان راه ازادی و برابری ، شروع شد با خواندن یک قطعه شعر در وصف فرودستی و بی حقوقی زنان در منا سبات سرمایه داری سکوت شکسته شد . بدنبال ان یکی از حاضرین در مراسم طی سخنانی به تاریخچه پیدایش 8 مارس و مبارزات تا کنونی انسانهای برابری طلب در جهت احقاق حقوق پایمال شده زنان و نقاط ضعف و قوت ان پرداخت و توجه حاضرین را به نا کافی و سطحی بودن مطالبات و خواستهای فمینیستهای رنگارنگ غیر رادیکال ، جلب کرد و تنها راهکار موثر و اساسی جهت رسیدن به خواستهای انسانی و واقعی زنان راسا زماندهی و ایجاد تشکلات واقعی و مستقل زنان و پیوند و اتحاد مبارزاتی با سایر جنبشهای اجتماعی و بویزه جنبش طبقه کارگر دانست .

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به بحران فراگیر و عمیق مالی که نظام جهانی سرمایه را فرا گرفته و بار طاقت فرسای ان بیشتر بر دوش کارگران و زحمتکشان جوامع مختلف سنگینی میکند ، اشاره کرد و از ناکارآمدی و فرسودگی ابزارها و راهکارهای نظام سلطه سرمایه جهانی یاد کرد و بازنگری و به نوعی لگدمال کردن ارزشهای نظام استثمار از جانب تئوریسین ها و نظریه پردازان سرمایه داری مبنی بر محدود کردن تجارت ازاد سرمایه و به نوعی کنترل دولتی بر ان را ناشی از عمق بحران دانست .

پس از آن مراسم با خواندن یک قطعه شعر زیبا از جانب یکی دیگر از شرکت کنندگان ادامه یافت و با تشویق گرم حاضرین مواجه شد .

درادامه یکی دیگر از حاضرین با خواندن مطلبی در باره نظام مردسالار و شگردهای این آداب و رسوم ارتجاعی در فرودست نگه داشتن زنان به نقد و برسی ان پرداخت .

چند تن دیگر از دوستان با خواندن مقالات و اشعار خود مراسم را بیشتر مزین کردند .

سپس قطعنامه مراسم 8 مارس که شامل یک مقدمه و 7 بند بود از جانب یکی دیگر از دوستان خوانده شد و مورد تایید و تصویب شرکت کندگان در مراسم قرار گرفت .

پس از آن بخش دوم مراسم شروع شد که شامل بحث آزاد وپذیرایی از حاضرین و شادی و رقص و پایکوبی بود و مراسم در فضایی پر از شوق و امید به اینده ای بهتر به پایان رسید .

گرامی باد 8مارس روز جهانی زنwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com