گرامیداشت روز جهانی زن در سنندج


اسفند ١٣٨٨- مارچ ٢٠١٠


بنا به گزارش وبلاگ شورای زنان روز سه شنبه 18 اسفندماه در گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زن مراسمی در شهر سنندج برگزار گردید.

گزارش منتشره حاکی است مراسم گرامیداشت روز جهانی زن توسط کمیته برگزار کننده 8 مارس سنندج متشکل از تعدادی از تشکل ها و فعالین کارگری و فعالین زنان در بازار آصف شهر سنندج برگزار گردید. این مراسم با حمل پلاکارد و تراکت هایی که بر آنها نوشته شده بود 8 مارس گرامی باد، "اعدام، سنگسار و قصاص محکوم است"، "رهایی زن رهایی جامعه و زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و پخش شیرینی در بین حاضرین که با اشتیاق مردم روبرو گردید برگزار شد.

در ادامه قطعنامه زیر که شامل 11 بند می باشد توسط یکی از فعالین کارگری قرائت گردید و حاضرین با تشویق خود بندهای قطعنامه را مورد تایید قرار دادند و این مراسم در میان شادی و خروش حاضران پایان یافت.

قطعنامه 8 مارس 1388 سنندج

8 مارس یادآور یک قرن مبارزه مداوم و روزافزون در سراسر جهان است. مبارزاتی که با اعتراض زنان پارچه باف شهر نیویورک آمریکا برای بهبود شرایط کار و زندگی آغاز شد، شکل گسترده ای به خود گرفت و تا امروز هم در کشورهای مختلف جهان در تکاپوست. با این وجود همچنان پیامدهای ضد انسانی نظام سرمایه داری بیشترین آسیب را متوجه زنان زحمتکش، کارگر، حاشیه نشینها، زنان سرپرست خانوار، پرستاران، معلمان و... کرده است ؛ از بیکاری، فقر و فحشا گرفته تا انواع بیماریها و آسیبهای اجتماعی، تبعیض، تحقیر، بردگی و لطمات ویرانگر جنگ افروزی.

برگزاری مراسم 8 مارس و تجمعات زنان همواره از سوی دول وابسته به سرمایه‌داری به شدیدترین وجهی به خاک و خون کشیده شده و این فقط ناشی از این هراس است که عظمت خیزش انقلابی زنان و توانایی به انجام رساندن تغییرات اقتصادی و سیاسی در سطوح اجتماع برای نظامهای مردسالار سرمایه‌دار توتالیتر مسجل شده است. سرکوب زنان مشخصا بازتولید نیروی کارارزان و ارزانتر، غالب و قالب کردن ایدئولوژی طبقات حاکم و مردسالار ، نهادینه کردن تحقیر، توهین و استثماراست. با اين حال زنان به خوبي مي‌دانند كه رفع هرگونه ستم جنسیتی تنها در گرو رهایی طبقه کارگری است که گسستن زنجیرهای پوسیده فرهنگ مردسالارانه، برچیدن تبعیضات اقتصادی، ملی، قومی، زبانی و غیره را در روند مبارزاتی خود قرارداده و به سرانجام خواهد رساند. جنبش اعتراضی زنان و مردان ایران واقعی است و از هرگونه توهم سبز اصلاحی به دور است ما به رسالت طبقاتی وتاریخي خویش معتقدیم و امروز خواستهای برحق و انسانیمان را بدین گونه اعلام می‌داریم:

1. ماهرگونه تبعیض جنسی را قویا محکوم می کنیم. قوانین،آداب و رسوم،سنن، مذهب و فرهنگ زن ستیزانه‌ی مرد سالار که ریشه طبقاتی دارند باید بر چیده شود.
2. فرهنگ مردسالارانه پدیده‌ای ضد انسانی است و تبعات ناشی ازآن از جمله قتلهای ناموسی، اعدام، قصاص، سنگسار و... جنایت محسوب می شوند و مسببین آن باید محاکمه و مجازات شوند.
3 . زنان ناموس هیچ کس نیستند؛ توجیه کردن خشونت آشکار و پنهان علیه زنان با هرگونه قضاوت مردسالارانه و ارزشي، محکوم است و باید ملغی شود.
4. تمامی قوانین تبعیض آمیز مربوط به حق ازدواج، حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق ورود و خروج از کشور، حق پوشش، حق مسکن، حق تحصیل، حق انتخاب شغل و...که تضییع آشکار حقوق زنان است، باید فورا باطل شود.
5. استفاده از نهادهای باز تولید فرهنگ زن ستیزانه همچون آموزش و پرورش، صدا وسیما و نهادهای فرهنگی وابسته، به تاراج بردن ثروت طبقات زحمتکش است. برنامه های زن ستیزانه و برنامه های غیراستاندارد آموزشی که روزانه به خورد مردم داده می شود، باید متوقف شود.
6. سهمیه بندی جنسیتی کنکور، سرکوب آشکار زنان و دختران است که بیشترین آسیب آن متوجه طبقات زحمتکش است. ما خواهان لغو هرگونه سهمیه بندی جنسیتی و غیره می باشیم.آموزش و پرورش در کلیه‌ی سطوح باید برای همه سهل‌الوصول، رایگان و مبتنی بر حقوق و ارزشهای انسانی باشد.
7. ما شدیدا طرحهای جنسیتی را در مکانهای عمومی مانند دانشگاه، سالنها، محل اجتماعات و وسایل ارتباط عمومی محکوم می کنیم و خواهان لغو فوری تفکیک جنسیتی در اماکن واجتماعات هستیم.
8.آزادی سقط جنین، داشتن اختیار بر بدن و لغو مالکیت مرد بر زن و فرزندان باید به رسمیت شناخته شود. ما خواهان رعایت و حمایت فوری از حقوق انسانی کودکان هستیم. حق مادری چه قانونی چه غیر قانونی باید به رسمیت شناخته شود.
9. ما در شرایط امروز خواهان پرداخت حقوق و بیمه مکفی به زنان خانه دار هستیم. کار خانگی باید به کار اجتماعی تبدیل شود. 10. خصوصی سازی و قراردادهای موقت و سفید امضا باید متوقف شود. ما خواهان امنیت شغلی رفع تبعیض کامل بین زنان مردان و پرداخت دستمزد و فرصتهای شغلی برابر هستیم.
11. تجمع، اعتراض، اعتصاب، تشکل حق مسلم ماست. بازداشت روز افزون فعالین کارگری، دانشجویي و زنان را قویا محکوم مي‌كنيم. تمامی فعالین دربند و فعالین سیاسی و عقیدتی باید فورا و بدون قید وشرط آزاد شوند.

گرامی باد 8 مارس
پیروز باد طبقه کارگر

كميته‌ي برگزار كننده‌ي 8 مارس 1388 - سنندج


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com