گرامی باد روز اعتراض به نابرابری جنسی!


امسال نيزمانند سال های گذشته روز جهانی زن را در شرايط جشن ميگريم که هم چنان بی حقوقی و ستم بر زن ادامه دارد. در جوامعی که هنوز باور مردسالار و مذهبی حاکم است، بويژه در کشورهای اسلامی مانند افغانستان، زنان در شرايط غيرانسانی و برده وار بسر ميبرند. زن در افغانستان از ابتدائی ترين حقوق انسانی اش محروم است. دو سال و اندی قبل از امروز امريکائی ها وعده دادند که با سرنگونی امارت اسلامی طالبان، زنان افغانستان را از حقارت اپارتايد جنسی اسلامی نجات می دهند و حقوق و حرمت انسانی از دست رفته شان را اعاده می کنند.

ولی آنچه در عمل انجام دادند، مهندسی و تحميل يک حاکميت سياسی شديدأ ارتجاعی است که در آن از ارزش های متعالی بشر خبری نيست، بلکه باور های زن ستيز عصر حجر را در قالب قانون اساسی مشروعيت بخشيده و از اين طريق ستم و بی حقوقی زن را نهادينه کردند. حاکميت ارتجاع قومی – اسلامی با اتکا به قانون اساسی و شرع اسلامی با وقاحت تمام مشغول آزار و اذيت زنان به دليل جنسيت شان هستند.

اگر از برخورد حقارت آميز که نسبت به زنان در جلسات خيمه شب بازی لويه جرگه صورت گرفت بگذريم، ممنوعيت کار زنان در موسسات خارجی، ممنوعيت پخش صدا و تصوير زن از تلويزيون، معاينه جنسی زنان و دختران و خودسوزی آنها در اعتراض به اعمال خشونت و تبعيض جنسی از جمله در هرات، حمله به مکاتب دختران و تهديد آنها و خانواده های شان بخشی از کار نامه ارتجاع قومی – اسلامی در افغانستان است. زن نتنها بر مبنای باور حاکم بر فضای جامعه مورد تحقير و ستم قرار می گيرد، بلکه با تأسف در خانواده هم تحت فشار روحی و جسمی قرار دارد و اپارتايد جنسی بر او اعمال می شود.

حاکمیت ارتجاع اسلامی – قومی، البته با تائید ضمنی امپریالیسم امریکا، و با توجه به قانون اساسی و پراتيک آن به آشکارترین وجهی اين واقعيت را آشکار ساخته است. اينها قرار نبوده و نیست که تغییر و دگرگونی قابل ملاحظه ای را در رابطه با حقوق و موقعیت زن در جامعه افغانستان رونما سازند و به خواست برحق و انسانی زنان گردن نهند.

بر آزادیخواهان، نيروهای سیکولار و سوسیالیست افغانستان است که در صف مقدم مبارزه برای برابری و لغو بردگی جنسی، در کنار جنبش جهانی قرار گرفته و برای تحقق اهداف انسانی سوسیالیسم کارگری تلاش نمايند. مبارزه برای لغو و امحای ستم و اپارتاید جنسی و نابرابری حقوقی زن و مرد، نمی تواند بدون حضور فعال زنان در این عرصه به ثمر نشیند.

زنان و مردان آزادیخوا!

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان برای برقراری برابری کامل زن و مرد و ایجاد جامعه فارغ از ستم و بیحقوقی مبارزه میکند. سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان از همه زنان و مردان آزادیخوا میخواهد که برای رهائی از چنگال نابرابری، ستم، تبعیض و سرانجام ایجاد جامعه انسانی، به آن بپيوندند.

  گرامی باد روز جهانی زن!  

نابود باد اپارتاید جنسی!

  زنده باد سوسیالیسم!

سازمان سوسياليستهای کارگری افغانستان


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com