افشین را هم با نیرو ومبارزه متحدانه کارگری رها می کنیم

کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری


تیر ١٣٨٧- حولای ٢٠٠٨


افشین شمس قهفرخی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری ازسوی ماموران جمهوری اسلامی در شهر اصفهان دستگیر شد. دستگیری این فعال کارگری در شرایطی انجام گرفت که مامورین بدون اطلاع قبلی،بدون هیچگونه مدرک ودلیلی وحتی مجوز قانونی هم ارائه نداده اند. این عمل یک آدم ربائی واقعی است. افشین را فقط بخاطر دفاع جانانه او از همطبقه ای هایش و تلاش برای کمک به متشکل شدن کارگران دستگیر و زندانی کرده اند البته افشین نه اولین کارگری است که به جرم متشکل شدن و دفاع از یک زندگی انسانی که حق مسلم هر انسانی است، دستگیرمی شود و نه آخرین خواهد بود. تا زمانی که سیستم سرمایه داری بر قرار است، مبارزه کارگران بر علیه اش ادامه دارد و این سیستم که از ارزش اضافه تولید شده بوسیله کارگران پا برجاست، جز سرکوب و ضرب و شتم و زندانی کردن کارگران چاره ای ندارد. مبارزه برای آزادی کلیه فعالین کارگری زندانی که برای بدست آوردن حقوق غارت شده خود برعلیه سرمایه ودولتش مبارزه می کنند، جزئی از مبارزه طبقه کارگر ایران برای ایجاد تشکل های توده ای- طبقاتی به نیروی خودشان است. کارگران دراین نظام که بر اساس استثمار آنها بنا شده است جز نیروی وحدت واتحادشان و اینکه این نیرو رامتشکل کنند از امکانات دیگر محرومند. اما اینرا نیز می دانند و نشان داده اند که هرچندهنوز متشکل نشده تا بمثابه یک تن واحد در مقابل سرمایه داران و دولت ضد کارگرشان ظاهر شوند، که اگر متحد و متشکل شوند هیچ نیروئی راقدرت مقابله کردن باکارگران نیست، در همین شرایط هم درب زندانها ئی را گشوده و کارگران زندانی امثال محمود صالحی و .. را آزاد کرده اند. پس آزادی تمام فعالین کارگری زندانی کنونی همچون افشین شمس هم در توان و قدرت انهاست. برای آزدی شان بایسته است که تلاش نمایند.

اتحاد سوسیالیستی کارگری ضمن محکوم کردن دستگیری وزندانی نمودن فعالین کارگری ، همواره برای آزادی کارگران زندانی تلاش نموده و در این مورد هم با همه توان برای رهائی این فعال فداکارکارگری مبارزه خواهد کرد. مااز فعالین کارگری وهمچنین فعالین دیگر جنبشهای اجتماعی و همه تشکل های کارگری می خواهیم که از هر وسیله ای که در اختیار دارند برای عقب نشاندن دولت سرمایه اسلامی که تجاوز به حقوق انسانی کارگران و دیگر اقشارزحمتکش مانند زنان وجوانان از خصوصیات بارز آن است،و آزادی فعالین کارگری و فعالان زندانی دیگرجنبش های اجتماعی استفاده کنند. افشین شمس را هم مانند خیلی دیگر از کارگران زندانی با مبارزه یک پارچه و متحدانه از زندان رها می کنیم.

کمیته اجرائی اتحاد سوسیالیستی کارگری

تیر ماه1387،یولی 2008


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com