!!! از خواسته های کارگران ایران خودرو پشتیبانی می کنیم
!!!دستگیری افشین شمس را محکوم می کنیم

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری


تیر ١٣٨٧- حولای ٢٠٠٨


کارگران کارخانه ی ایران خودرو از روز شنبه 8 تیر ماه دست به اعتصاب غذا زده و در ساعت ناهار از حضور در غذاخوری شرکت خودداری کرده اند.

کارگران ایران خودرو در راستای پی گیری مطالبات خود با "شعار زندگی شایسته حق مسلم ماست" و" اضافه کاری اجباری لغو باید گردد"، دست به اعتصاب زده اند. علت اصلی اعتصاب کارگران، تغییر شیفت ها از دو هفته به یک هفته، پایین بودن حق بهره وری(آکورد) و سایر مزایای جنبی کارگران می باشد.

مدیریت شرکت ایران خودرو از همان ابتدای سال جمعه ها را اضافه کاری اجباری اعلام نموده و با خواست کارگران مبنی بر لغو اضافه کاری اجباری مخالفت کرده است. با این وضعیت موج نارضایتی کارگران در ایران خودرو رو به افزایش گذارده و بالاخره، اعلام اضافه کاری در روز جمعه 7 تیر ماه در برخی از سالن ها و تغییر ناگهانی شیفت های کاری با مخالفت شدید کارگران روبرو شده که نهایتاً به اعتصاب اخیر انجامید.

در چند سال گذشته افزایش و شدت فشار کار بر کارگران در واحدهای تولیدی، در جهت سیاست های خصوصی سازی و تعدیل ساختاری در کارخانه های اتومبیل سازی، منجر به بالا رفتن آمار حوادث کاری در این واحدهای تولیدی شده که تاکنون شماری از کارگران به دلیل شدت کار جان خود را از دست داده اند.

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری، از خواسته های کارگران ایران خودرو پشتیبانی کرده و خواستاربر آورده شدن هر چه سریع تر کلیه ی مطالبات کارگران ایران خودرو می باشد.

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری

14/4/1387

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کمیته دفاع از محمود صالحی

اتحاد کمیته  های کارگری

شورای زنان

جمعی از فعالین کارگری

دستگیری افشین شمس را محکوم می کنیم!!!

نظام سرمایه داری بار دیگر یکی دیگر از فعالین کارگری را به خاطر پیگیری اهداف و مطالبات کارگران، دستگیر و روانه ی زندان کرد. افشین شمس قهفرخی که عضو " کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" و انجمن کاریکاتوریست ها نیز می باشد، در ماه های اخیر به شدت مورد تهدید نهادهای امنیتی بود. وی در زمان دستگیری در شهرستان الیگودرز مشغول کار بود که توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.

م سرکوب و دستگیری فعالین کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی را به شدت محکوم می کنیم و از همه ی تشکل ها و فعالین جنبش های اجتماعی می خواهیم، به هر طریقی که می توانند به بازداشت فعالان کارگری، دانشجویی و زنان اعتراض نمایند.

  شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری

15/4/1387

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کمیته ی دفاع از محمود صالحی

کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

شورای زنان

اتحاد کمیته های کارگری

جمعی از فعالین کارگری


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com