دبیر کل کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری
در دومین نامه خود به احمدی نژاد خواستار
لغو احکام زندان فعالین کارگری شد


٢٤ آبان ١٣٨٤


١٤ نوامبر ٢٠٠٥

آقای رئیس جمهور محترم

متعاقب نامه قبلی ام به شما، مورخه ١٠ نوامبر٢٠٠٥، در مورد احکام دادگاه سقز، مجددا شما را خطاب قرار می دهم تا اعتراض شدید خود را نسبت به احکام زندان برای محسن حکیمی، برهان دیوارگر و محمد عبدی پور ابراز کنم.

به اطلاع کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری( ICFTU ) رسیده است که دادگاه انقلاب سقز، محسن حکیمی، برهان دیوارگر و محمد عبدی پور را نیز هر کدام به دو سال زندان محکوم کرده است. به این ترتیب پنج نفر ازهفت نفری که در آغاز متهم شده بودند، یعنی سه نفر بالا بعلاوه محمود صالحی و جلال حسینی به زندان محکوم گردیده اند و دو نفر دیگر ( هادی تنومند و اسماعیل خودکام ) تبرئه شده اند.

به باور ICFTU محسن حکیمی، برهان دیوارگر و محمد عبدی پور نیز، مانند محمود صالحی و جلال حسینی به دلیل فعالیت های سندیکایی محکوم شده اند. به ویژه با در نظر گرفتن این واقعیت که همه آنان در ابتدا در رابطه با شر کت در جشن روز اول ما مه ٢٠٠٤ دستکیر شدند، و در زمان کوتاهی بعد از آن ، مورد اتهام قرار گرفتند. به باور ICFTU صدور این احکام نشان می دهد که دولت شما هیچ احترامی برای حقوق اولیه اتحادیه ای مانند آزادی تجمع قائل نیست. ICFTU مایل است یکبار دیگر تاکید کند که کمیته آزادی تجمع سازمان جهانی کار ( ILO ) پیش از این، از دولت شما خواسته است که اتهامات نسبت داده شده به این هفت نفر از رهبران کارگری، در ارتباط با مراسم اول ماه مه ٢٠٠٤ در سقز را پس بگیرید.

ICFTU یکبار دیگر، مصرانه از شما می خواهد که اقدامات لازم را برای لغو فوری احکام صادره علیه محمود صالحی، جلال حسینی، محسن حکیمی، برهان دیوارگر و محمد عبدی پور به عمل آورید.

من اطمینان دارم که بیگناهی همکاران ما که نامشان در بالا ذکر شد، در مرحله بعدی روند قضایی، کاملا ثابت خواهد شد منتظر اقدامات فوری و قاطع شما در این موارد هستم.

با احترام، دبیر کل

ترجمه و تکثیر از – اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com