در خواست ICFTU ازدبیر کل سازمان جهانی کار 

برای دخا لت در مورد احکام زندان برای فعا لین کارگری


٢٤ آبان ١٣٨٤


١٠ نوامبر ٢٠٠٥
به دبیر کل سازمان جهانی کار

آقای سوماویا
ما از شما تقاضا می کنیم که از سوی محمود صالحی و جلال حسینی که به خاطر شرکت در جشن روز اول ماه مه ٢٠٠٤ ، دیروز، ٩ نوامبر ٢٠٠٥ هر کدام به ترتیب به پنج سال زندان و سه سال تبعید و سه سال زندان محکوم شدند، ضمن تماس با دولت ایران در این مورد شخصا مداخله کنید.

این موضوع، بویژه از این لحا ظ برای ما اهمیت دارد که آقای صالحی،به احتمال قریب به یقین، به دلیل ملاقات ایشان با فرستاد گان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری ICFTU به زندان محکوم شده است ، ونیز اینکه دولت ایران درخواستهای کمیته آزادی تجمع سازمان جهانی کار ILO مبنی بر لغو تمام اتهامات را نادیده گرفته است .

جزئیات بیشتر در این مورد، در نامه پیوست که برای محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور فرستاده ایم، آمده است.

در چنین موقیعتی ، من امید دارم که ILO مایل است که لزوم احترام به حقوق بنیادی اتحادیه ای و احترام به درخواست های نهادهای ناظر در ILO را به مقامات ایران یاد آور شود. من بویژه مایلم تاکید کنم که این برای متهمین ، مهم است که آنان از حقوق کامل برای درخواست فرجام نسبت به احکام صادره برخوردار باشند ، و نیز مراحل قضایی آتی بطور عادلانه ، شفاف و در صورت امکان، با حضور ناظران بین المللی انجام گیرد.

ما از اطلاع رسانی بیشتر به شما در این مورد، کوتاهی نخواهیم کرد. پیش از آن اما سپاسگزار خواهیم بود اگر شما ، همان گونه، که در بالا در خواست شد، در اسرع وقت ممکنه، با تماس با دولت ایران در این مورد دخالت کنید.

با احترام - دبیر کل

ترجمه و تکثیر از – اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com