احکام قرون وسطایی نظام سرمایه داری را تحمل نمی کنیم!!!

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری


اسفند ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩


کارگران و مردم مبارز:

روز چهارشنبه 30 بهمن ماه، دو نفر از فعالین به نام های سوسن رازانی عضو "شورای زنان" و شیوا خیرآبادی عضو "کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" به دلیل شرکت در مراسم اول ماه مه سال 87، در دادگستری شهرستان سنندج شلاق زده شدند و دو تن دیگر به نام های عبدالله خانی و سید غالب حسینی به حبس تعزیری محکوم گشتند. بسیاری از فعالان کارگری به همراه خانواده های شان در مقابل دادگستری سنندج تجمع کرده و با پرتاب گُل و پخش شیرینی از نامبردگان حمایت کردند.

کارگران آگاه:

اتهام عنوان شده به این دو زن فعال، شرکت در مراسم روز کارگر و دفاع از منافع کارگران می باشد و این در حالی است که امروز طبقه ی کارگر زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارد. کاهش مداوم سطح دستمزد، قراردادهای موقت کار، اخراج و بیکاری و... جمله مصائبی است که امروز گریبان طبقه ی کارگر را گرفته است. سطح زندگی کارگران روز به روز تنزل کرده و آن ها به تدریج به تحتانی ترین اقشار جامعه تبدیل می شوند. نظام سرمایه داری، مدافعان طبقه ی کارگر را تحت فشار قرار داده تا دست از حمایت از کارگران برداشته و سود حداکثری این نظام تضمین شود.
شیوا خیرآبادی و سوسن رازانی امروز به جهت دفاع از منافع کارگران ضربات شلاق این نظام را بر پیکر خود تحمل می کنند. جرم شیوا و سوسن تنها دفاع از منافع کارگران نیست، بلکه امروز انگشت اتهام نظام سرمایه داری مرد سالار در عین حال به سوی زنانی نشانه رفته است که به زعم آن ها پا را از گلیم خود فراتر نهاده، به فعالیت پرداخته و در تجمعاتی به نفع کارگران شرکت می کنند. هدف از شلاق زدن آن ها و بکارگیری چنین شیوه ها ی وحشیانه ای در عین حال تحقیر و اهانت به دو انسان شریف به دلیل زن بودن نیز هست و این چیزی جز توهین و اهانت نسبت به شأن تمام زنان جامعه ی ما به عنوان نیمی از جامعه نیست که هر فعال زنان، امروز، بار این تحقیر و اهانت را بارها احساس کرده و درد آن را با تمام وجود و با گوشت و پوست خود لمس می کند.
ما از همه ی کارگران آگاه، انسان های مبارز و وجدان های آگاه و بیدار جامعه می خواهیم نسبت به این اعمال وحشیانه و مجازات قرون وسطایی اعتراض کرده و صدای اعتراض خود را به گوش دیگر آحاد جامعه برسانند.

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری

2/12/1387

shorayehamkari@gmail.com

شورای زنان
جمعی از فعالین کارگری
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com