كارگران ایران خودرو احكام صادره علیه فعالین كارگری

را شدیدآ محكوم كرده و خواهان لغوفوری آن می باشند


٢٢ آبان ١٣٨٤


همكاران گرامی و دوستان كارگر
سرمایه داران یكبار دیگر نیت خود را مقابل كارگران ایران نشان دادند آنها يكبار دیگر برای چلوگیری ازهرگونه تشكل و هر گونه اعتراض و اعتصاب كه حق مسلم كارگران است دست به كار شده و شدید ترین احكام را علیه كارگرانی كه در مراسم روز اول ماه مه كه به جرم شركت در گرامیداشت مراسم روز جهانی كارگردر شهر سقز دستگیر شده بودند صادر كردند.

ما كارگران ایران خودرو احكام صادره شده علیه كارگران را محكوم كرده و خواهان لغو فوری آن می باشیم

كارگران حق دارند روز جهانی كارگر را گرامی بدارند هیچكسی حق ندارد مانع شركت كارگران در گرامی داشت روز كارگر شود.

مسولان انتظامی و قضائی كه در سال ٨٣ به مراسم روز كارگر حمله كرده و عده ای از كارگران شركت كننده در این مراسم را دستگیر كرده بودند به جای معذرت خواهی از كارگران بعد از حدود يكسال و اندی امروز آنها را رورانه زندان كرده اند آنها نشان دادند كه ارزشی برای حقوق انساتها و حقوق بشر قائل نیستند.آنها نشان دادند كه حامی منافع سرمایه دارن وكارفرما ها هستند.

همكاران گرامی و دوستان كارگر
اول ماه مه روز جهانی كارگر است در این روز كارگران حق دارند كه یاد كارگران كشته شده در شهر شيكاگو را گرامی بدارند این روز روز جهانی كارگران است هیچكسی حق ندارد مانع شركت كارگران در گرامی داشت روزكارگر شود همه كارگران سراسر جهان این روز را گرامی می دارند و كارگران ایران نیز حق دارند در این روز در مراسمهای مستقل خود جدا از تشكلهای دولتی شركت كرده و مطالبات خود را مطرح كنند در تقویم ایران نیز این روز روز رسمی برای كارگران است.ولی متاسفانه علیرغم تعطیلی این روز سرمایه دارن ایران حاضر نشده اند این روز را به عنوان روز تعطیلی بپذیرند و ما شاهد هستیم در اكثز واحدهای كارگری كارگران را وادار می كنند كه در این روز در سر كار حاضر شوند.

دولت ایران حاضر نیست این روز را به عنوان روز كارگری بپذیرد برای همین است از شركت كارگران در این روز چلوگیری كرده فقط مجوز راهپیمائی را به تشكل خاص دولتی آن هم در جاهای دور از دسترس كارگران می دهد.

مانع تشكیل هر گونه تشكل كارگران می شود در حالی كه كارگران ایران هر روز شاهد تجاوز به حقوق خودشان هستند در حالی كه هزاران كارگر ماهها حقوق دریافت نكرده اند در حالی كه روزانه در شركت ما دهها كارگر اخراج می شوند .در حالیكه در اثر نا امنی محیط كار دهها نفر از دوستان ما جان خود را از دست داده اند و دها نفر قطع عضو شده و در كنج خانه افتاده اند در حالیكه هیچكسی و هیچ قاضی به فریاد كارگران نساجی ها و غیره كه هر روز تعطیل و كارگران خودرا اخراج می كنند نمی رسند.در حالیكه شركتهای پیمانكاری هر روز به حقوق ما كارگران تجاوز كرده و حتی حقوق قانونی وزارت كار را به ما نمی پردازند

در حالیكه شركتهای دولتی همچون شركت ما با تحمیل قراردادهای موقت در كارهای دائم ما را برده وار استثمار می كنند صدور این احكام دراین زمانی كه كارگران قزوین و كاشان و سنندج و دهها شهر دیگر برای گرفتن حقوق خود مقابل مجلس جمع شده اند و هیچ كسی پاسخگوی آنها نمی باشد علیه فعالین كارگری كه حاضر نیستند تن به هر كاری بدهند چه معنائی غیر از ضدیت با خواست كارگران دارد.

ما كارگران ایران خودرو این احكام صادره علیه كارگران شهر سقز را محكوم كرده و از همه دوستان كارگر می خواهیم در هر جا كه هستند علیه این احكام صادره اعتراض كنند و از قاضی صادر كننده احكام می خواهیم كه به خاطر توهین به طبقه كارگر به خاطر صدور این احكام واهی از كارگران ایران معذرت خواهی كند و به جای صدور زندان بر علیه كارگران به فریاد هزاران كارگر برسد كه چندین ماه است حقوق دریافت نكرده اند.

زنده باد همبستگی كارگران

جمعی از كارگران ایران خودرو

ikcokar@yahoo.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com