فریاد(برای احسان که به خاطر عقاید انسانی خود به دست جانیان رژیم جمهوری اسلامی ددمنشانه اعدام شد)

بنفشه کمالی


آبان ١٣٨٨- نوامبر ٢٠٠٩


اه چگونه بازگو کنم این درد عمیق را

فریادی از درون اعصار و قرون بر میکشم

تمامی دردهای عظیم بشر سرکوب شده را فریادمیکنم

حس عمیقِ ویران گر نفرت از شمایان، جلادان

جلادان حامی سرمایه ودین،قاتلان بهترین فرزندان کار

باز افرینان ویرانگری و مرگ

باز دوباره جلادان و مرگ افرینان

– جان عزیزی را،انسانی شریف و ازاده را

با سبعیت کور و حیوانی خود به انتها رساندند

دردی عظیم و بی انتها و بیکران در ذهن و روان خویش

از نابودی تو انسان ازاده و بزرگ و خوب

بدست جلادان اسلام و سر مایه احساس میکنم

دردی عمیق و غیر قابل تسکین

ناباوری عظیم از اعدامت،ناباوری و باز هم ناباوری

بنفشه کمالی 11-11-2009www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com