احضار علی نجاتی به دادگاه در آستانه ی آزادی وی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠


بر اساس خبر دریافتی ،علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به مدت شش ماه به خاطر نمایندگی و احقاق حقوق کارگران هفت تپه در زندان دزفول محبوس بوده است طبق یک احضاریه رسمی به شعبه دو دادگاه انقلاب شوش فراخوانده شده است.

علی نجاتی در روز 22 اردیبهشت آخرین روز حبس ِ شش ماهه ی خود را خواهد گذراند و ازاد خواهد شد اما وی را برای روز 29 اردیبهشت برای جلسه ی دادگاه فراخوانده اند!

نجاتی و دیگر همکارانش ،فریدون نیکوفرد،جلیل احمدی،قربان علیپور و محمد حیدری مهر ،به اتهامات واهی تبلیغ علیه نظام و نظایر ِ ان محکوم به تحمل حبس شده بودند، و این در حالی است که نجاتی ، دوباره به همان اتهام باید در دادگاه پاسخگو باشد و از از خود دفاع کند.این بدین معنی است که نجاتی برای یک اتهام واحد ، دریک مقطع زمانی دوبار محاکمه میشود، حال انکه در یکی از این محاکمات وی محکوم به حبس شده و دوره ی حبس را نیز گذرانیده است.

ما بار دیگر احضار و بازداشت فعالین کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران دربند هستیم.

  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

11 اردیبهشت 89

www.khamahangi.com

www.komitteyehamahangi.blogfa.com

komite.hamahangi@gmail.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com