آکسیون در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت

کانون همبستگی با کارگران ایران ـ فرانکفورت و حومه


اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠


آکسیون در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت
با خواست آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی
فوری و بدون قید و شرط

بیانیه3 شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگردر ایران حاکی از آن است که در جریان مراسمهای روز کارگر در ایران که در فضای کم سابقه نظامی برگزار شد حداقل هیجده نفر دستگیر شدند. ما ضمن حمایت ازمبارزات کارگران درایجاد تشکل های مستقل خود و برگزاری آزادانه روز کارگر خواستار آزادی بی قید و شرط وفوری کارگران دستگیر شده و نیزکلیه زندانیان سیاسی درایران هستیم . ما از تمامی آزادیخواهان و فعالین کارگری و نیز از کمیته ها ،سازمانها ، احزاب ایرانی و غیر ایرانی در شهر فرانکفورت تقاضا داریم که با تمامی نیرووبا فراخوانهای خود دریک آکسیون ایستاده با تریبون آزاد شرکت کنند .

مکان : روبروی کنسولگری جهوری اسلامی در فرانکفورت
زمان:روزجمعه7مه2010ازساعت13.00تا.15.00
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران

2 مه 2010
kanoonhf_2007@yahoo.de


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com