بیانیه:

بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی
در اعتراض به سرکوب اعتصاب و بازداشت کارگران شرکت واحد


نهم بهمن ماه هشتاد و چهار


به نقل از: سایت دانشجویی مستقل آشوب

همواره گذر زمان پرده از بسیاری مسائل برمی دارد. اکنون که بیش از 6 ماه از آغاز به کار دولت عدالت گستر احمدی نژاد می گذرد و غبار حاصل از شور و شعار کاذت انتخابات فرونشسته است و واقعیت چهره حقیقی خود را نمایان کرده است و حقیقت عریان خود نمائی می کند مشخص شد که دولت جدید در عرصه عمل چند مرحله حلاج است و چقدر از شعارهایش ریشه در اعتقاد واقعی دارد. 6 ماه برای قدم گذاردن در راه حل مشکلات معیشتی مردم وآوردن پول نفت بر سر سفره ها زمان کافی ای است اما در طول این مدت دولت مهرورزی نه تنها اقدام موثری در این زمینه نداشته است بلکه اقدامات بی شماری که همگی بر ضد شعارهای خویش است انجام داده و تنها به حرکاتی ظاهری و عوام فریبانه اکتفا کرده است.

نحوه مواجهه دولت با سندیکای کارگران شرکت واحد به خوبی نشان داد که اینان چقدر به مطالبات معیشتی و صنفی فرودستان اهمیت می دهند.

زمانی که کارگران این صنف برای احقاق حقوق حقه خود اقدام به تشکیل سندیکا کردند مورد ضرب وشتم قرار گرفتند اما خود را نباختند و مردانه ایستادند. زمانی که اعضای این سندیکا تلاش کردند تا مقداری از حقوق خود را به منصه ظهور برسانند اعضای این تشکل کارگری بازداشت شدند و اکنون که کارگران در حمایت از نمایندگان خویش و اعتراض به بازداشت منصور اوسانلو اعتصاب کردند مورد ضرب و شتم واقع شدند و به طور گسترده روانه زندان شدند.

بازداشت ٥٠٠ نفر در یک روز امر بی سابقه ای است وبی سابقه تر آنکه تمامی این افراد متعلق به قشر پائین جامعه هستند که تنها راه پیش رو برای دسترسی به مطالبات خود را اعتصاب دیدند و اعتصاب آنها امری کاملا صنفی است و نه سیاسی.

سئوال ما این است که آیا سرکوب یک اعتصاب صنفی و بازداشت فله ای کارگرانی که که در پی دستیابی به ابتدائی ترین خواسته های خود هستند در راستای مهرورزی به مردم وحل مشکلات معیشتی آنان است؟

اقتدار گرایان از خدا بی خبر در خیال خام خود مردم را چهار پایانی درازگوش تصور کرده اند که چنین در حرف یک چیز می گویند و در عمل کاملا ضد آن حرکت می کنند و با پرروئی تمام توقع دارند که صدای اعتراضی از کسی بلند نشود و کسی به صداقت اینان شک نکند تا یکوقت به جقه مبارکه بر نخورد و خدای ناکرده اسلام به خطر نیفتد.

ما ضمن اعتراض و اعلام عصبانیت شدید خود از این مسئله این ماجرا را به فال نیک می گیریم چرا که سبب شد تا نقاب به کنار رود و چهره واقعی دورویان و ریاکاران نمایان شود. بی شک سرکوب به هر بهانه ای نشان از تزلزل وعدم ثبات و ترس اقتدارگرایان و دشمنان ملت از حرکات جنبش های مردمی دارد.

از طرف دیگر این قضیه سبب شد تا جنبش دانشجوئی و جنبش کارگری در کنار هم قرار بگیرند و بدینسان اولین گام در راستای پیوند و اتحاد جنبش های اصیل اجتماعی برای رسیدن به جامعه ای مطلوب و دموکراتیک برداشته شود. این امر نشان داد که جریان دانشجوئی به عنوان قسمتی از از جامعه روشنفکری کشور مطالبات واقعی مردم را شناخته است و بدون ریا و شعار و غرض ورزی در کنار مردم برای تحقق خواسته هایشان تلاش می کند و در این راه از تمام توان استفاده کرده و حاضر به پرداخت هر هزینه ای می باشد.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی ضمن محکومیت سرکوب اعتصاب کارگران شرکت واحد و بازداشت گسترده کارگران خواستار آزادی بی قید وشرط تمامی کارگران دستگیر شده علی الخصوص منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد می باشد و اعلام می دارد که اینگونه حرکات و اعمال بی شک از سوی مردم بی پاسخ نمی ماند.

به امید جامعه ای ازاد و برابر

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی