احکام زندان برای محمود صالحی و جلال حسینی محکوم است

علی خدری


نوامبر ٢٠٠٦- آبان ١٣٨٥


20 آبان 1385

بیدادگاه ضد انقلاب سقز احکام محمود صالحی و جلال حسینی را اعلام کرد و بر اساس آن محمود صالحی به 4 سال و جلال حسینی 2 سال زندان محکوم شدند. این احکام سنگین قطعا از طرف جنبش کارگری و فعالینش محکوم است. دستگیر شدگان روز کارگر سقز هیچ جرمی مرتکب نشده اند. آنها تنها اقدام به برگزاری مراسم غیر دولتی و مستقل روز کارگر کرده اند و این بخشی از حقوق بین المللی طبقه کارگر است و هیچ رژیمی نمیتواند آنرا زیر پا بگذارد. اعتراض جنبش کارگری جهانی به دستگیری این هفت نفر نیز متکی به همین حق غیر قابل انکار بین المللی کارگران است.

احکام زندان محمود صالحی و جلال حسینی باید پس گرفته شود. بدین منظور، جنبش کارگری ایران و فعالینش و همچنین تشکلهای کارگری در کشورهای دیگر قطعا در مقابل این احکام ساکت نخواهند نشست و به هر شکل مقدور به آن اعتراض خواهند کرد. تاکنون از هفت نفر دستگیر شدگان سقز تاکنون سه نفر (هادی تنومند، اسماعیل خوشکام و محمد عبدی پور) از اتهامات وارده تبرئه شده اند. محمود صالحی، جلال حسینی، محسن حکیمی و برهان دیوانگر نیز باید از کلیه اتهامات وارده تبرئه شوند.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com