نظام سرمایه داری از فعالین کارگری
نیشکر هفت تپه انتقام می گیرد!!!

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری


اسفند ١٣٨٧- مارچ ٢٠٠٩


كارگران و مردم آزاديخواه:

نظام سرمايه داري ايران، مدتي است كه نيروي سركوب خود را در نيشكر هفت تپه متمركز كرده است. چرا که كارگران هفت تپه در ادامه ي مبارزات بي وقفه ي خود، مدتي پيش در انتخاباتي پر شور، با انتخاب نمايندگان واقعي خود، سنديكاي مستقل خويش را ايجاد كردند. كارگران هفت تپه با مبارزات خردمندانه ي خود و با مطالباتي واقعي و راديكال نشان دادند كه جنبش كارگري ايران از چه پتانسيل بالايي در روند رشد خويش برخوردار است. مبارزات كارگران هفت تپه در تاريخ مبارزات جنبش كارگري ايران ستودني است و كم نظير است. كارگران هفت تپه با تأكيد بر خواسته هاي خود، سرمايه داري را با همه ي يال و كوپالش به چالش كشيدند. از سوي ديگر، مبارزات اين كارگران تأثير بسزايي در ارتقاء مبارزات ديگر واحدهاي توليدي در منطقه ي جنوب داشته است. راهپيمايي هاي كارگران لوله سازي اهواز را مي توان از اين دست نام برد. كارگران پس از تشكيل سنديكاي مستقل خود، گام هاي بسيار محكمي برداشتند، آنان با دفاع جانانه از تشكل خويش، ترفندهاي مكرر مسئولين كارخانه و نهادهاي امنيتي را خنثي كردند. به همه ي اين موارد موفقيت هاي سنديكاي كارگران هفت تپه را مي توان اضافه كرد، اين سنديكا در پيگيري خواسته هاي كارگران موجب افزايش حقوق كليه ي كاركنان به مبلغ 70 هزار تومان شد و نيز استخدام رسمي بيش از 200 نفر از كارگران قراردادي را در دستور كار خود قرار داد.

تمامي اين موارد، به ما مي گويند مبارزات كارگران هفت تپه، جايگاه وي‍ژه اي را در تاريخ مبارزات كارگري به خود اختصاص داده است و از همين روست كه امروز كاسه ي صبر نظام سرمايه داري به سر آمده و ديگر تاب تحمل اين مبارزات درخشان را ندارد و ديگر نمي تواند شاهد تسري اين تحركات به ديگر كارخانه ها و واحدهاي توليدي باشد.

همه ی فعالین و تشکل های مستقل کارگری!!

پس از آزادی 7 نفر از اعضای هیئت مدیره ی این سندیکا، در صبح روز یکشنبه 18 اسفند مأموران امنیتی با یورش به منزل علی نجاتی، رئیس هیئت مدیره ی این سندیکا را دستگیر کردند. بیاییم در همبستگی طبقاتی به هم زنجیران مان در نیشکر هفت تپه، دست در دست هم متحدانه و به هر طریق ممکن و مؤثر خواهان پایان دادن به ارعاب و فعالین کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی توسط نظام انسان ستیز سرمایه داری ایران و آزادی علی نجاتی، این کارگر پُر شور و شجاع و دیگر کارگران زندانی شویم.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

19/12/1387

www.komitteyehamahangi.com

komite.hamahangi@gmail.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com