هر گونه ارعاب بر علیه کار گران را محکوم میکنیم !

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ( منطقه غرب)


تیر ١٣٨٧- حولای ٢٠٠٨


ابو بکر فطنی به خاطر دفاع از ابتدائی ترین خواست و حقوق پایه ای خود ، یعنی داشتن کار ، توسط کار فرمای شرکت نساجی " شین بافت - پیروز باف " و با حمایت اداره کار سنندج ، مجددا مورد اذیت و آزار قرار گرفته است.
کار فرمای شرکت نساجی " شین بافت - پیروز باف " که قبلا به خاطر وضعیت جسمانی ناشی از شرایط سخت کار برای این کارگر ، حکم اخراج صادرکرده بود، وقتی که با پیگیری های مکرر نامبرده - با توجه به اسناد ومدارک مشخص پزشکی مواجه گردید – و به ناچار مجبور به بازگشت به کار وی شده بود او را به بها نه ها و اشکال مختلف مورد تهدید قرار داده و به اداره اطلاعات معرفی کرد.
لازم به توضیح است که در پی تماس اداره اطلاعات سنندج با ابوبکر فطنی قرار است که وی روز دوشنبه 31 تیر ماه خود را به این اداره معرفی کند.
ما ضمن محکوم کردن این حرکت غیر انسانی ، خواستار آن هستیم که با توجه به رای صادره قبلی ، وی به سر کار بازگشته و به هر گونه ارعاب و تحقیر نامبرده پایان داده شود.

کار گران !
هم زنجیران وی در شرکت نساجی" شین بافت - پیروز باف " و دیگر مراکز کار گری می توانند و لازم است که از ابوبکر فطنی دفاع کنند . چرا که دفاع از دیگر هم سرنوشتان دفاع از تمامی کار گران است.ما اعتقاد داریم که با اتحاد و همبستگی طبقاتی میتوانیم به این گونه تو حشات ، استثمار و نا برا بری ها خاتمه دهیم. ما بر این باوریم که کار گران باید به نیروی خود تشکل ها ی مستقل و طبقاتی خود را برای دفاع از خواست ها یشان ایجاد کرده و سازمان یافته و متشکل در برابر نظام سرمایه داری ایستادگی کنند . و گرنه ما هر روز شاهد وضعیت فجیع تر از این گونه اعمال خواهیم بود.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کار گران

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ( منطقه غرب)
30/04/1387


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com