سرقت اسناد داخلی اتحاد سوسیالیستی کارگری و
انتشار آنها در سایت بروسکه

اطلاعیه هیأت دائمی کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری


بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩


در تاریخ 4 ژانویه 2009 چند سند و نامه داخلی «اتحاد سوسیالیستی کارگری» در سایت بروسکه منتشر شد که نام یکی از اعضای اتحاد سوسیالیستی کارگری، رفیق حمید بشارت، بعنوان فرستنده این مطالب ذکر شده بود. در واقع چنین وانمود شده بود که مطالب درونی تشکیلات ما از سوی یکی از رفقای خودمان، که یک نامه درونی با امضای او نیز در میان این مطالب دیده می شد، برای بروسکه فرستاده شده است. چنین چیزی البته حقیقت نداشت، و رفیق حمید بشارت پس از مدتی تلاش موفق شد با همکاران بروسکه تماس برقرار نماید، به آنان توضیح دهد که وی فرستنده این اسناد نبوده است، و خواستار حذف آنها از روی سایت گردد. سرانجام این اسناد از میان مطالب اعلام شده برداشته شد. علاوه بر آن مسئولین بروسکه به درخواست رفیق ما برای آگاهی از مشخصات فرستنده این اسناد، جواب مثبت دادند و ای میلی را که اسناد به پیوست آن برای سایت بروسکه فرستاده شده بود در تاریخ 14 ژانویه در اختیار رفیق ما گذاشتند که نشان می داد این اسناد از آدرس ایمیلی با استفاده از نام "مشکاتی" ارسال شده بود. ما پیش از آنکه حقیقت این ماجرا را به اطلاع عموم برسانیم با ارسال پیامی به آدرس الکترونیکی "مشکاتی" خواستیم تا اگر در مورد چگونگی دسترسی به این مطالب درونی و ارسال آنها به سایت بروسکه توضیحی دارد ارائه کند. تا امروز پیام ما به "مشکاتی" البته بی جواب مانده است. به این ترتیب، اکنون می توانیم با قاطعیت به اطلاع همگان برسانیم که نسخۀ الکترونیکی این اسناد از کامپیوتر یکی از رفقای ما به سرقت رفته و با ناشی گری با جعل نام یکی از اعضای ما برای سایت بروسکه ارسال شده است.
محض اطلاع، تحقیقات ما از آغاز این ماجرا فورا و از کانال ها و به شیوه های دیگری نیز شروع شد و تا کنون تا حدود زیادی چند و چون ماجرا را روشن کرده است. ما این تحقیقات را تا گردآوری شواهد و مدارک کافی برای اثبات قطعی هویت سارق کماکان ادامه خواهیم داد.
معیارهای خیلی بالای اخلاقی لازم نیست تا سرقت الکترونیکی و جعل نام یک فعال سیاسی را کاری قبیح شمرد؛ اما مساله محدود به عرصۀ اخلاق نیست. ما مایلیم بر این نکته تأکید کنیم که رواج چنین شیوه هایی در اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی تنها صدمه اش رواج بی اخلاقی نیست، بلکه از لحاظ سیاسی فضای دموکراتیکی که به یُمن تکنولوژی الکترونیکی و رسانه های اینترنتی می تواند مورد استفادۀ نیروهای اپوزیسیون قرار گیرد را مخدوش می کند، و فایدۀ سیاسی آزادی بیان و دیالوگ در فضایی آزاد را با رواج سوء ظن و بی اعتمادی کاهش می دهد. هیچ نیروی سیاسی ای که به حقانیت آرمان و اهداف خود باور داشته باشد از آلوده شدن فضای دموکراتیک سود نمی برد. محکوم کردن چنین اقداماتی، هوشیار بودن در برابر این ترفندها، و مقابله کردن با رواج این شیوه ها به سود همۀ فعالان و نیروهای سیاسی ترقیخواه می باشد.

هیأت دائمی کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

28 ژانویه 2009 – 9 بهمن 1387www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com