:نامه مريم اخضر پور همسر برهان دیوارگر

‎ من خواهان آزادی فوری همسرم، برهان ديوارگر هستم


نوزدهم مرداد ماه هشتاد و چهار


به گای رايدر، دبيرمحترم اتحاديه های آزاد کارگری

به امنستی انتر ناشنال

به همه اتحاديه های کارگری و نهادهای انسان دوست

بدين وسيله به اطلاع ميرسانم که شوهرم برهان ديوارگر ساعت ٢ بامداد يکشنبه ١٦ مرداد توسط نيروهای جمهوری اسلامی بدون هيچ مجوز قانونی در منزل دستگير و بازداشت شد. برهان را روز يکشنبه به دادگاه آوردند و از آن زمان تا کنون هيچ خبری از او نداريم.

برهان عضو سنديکای کارگران خباز سقز و يکی از کارگران دستگير شده در اول ماه مه١٣٨٣ سقز ميباشد که به جرم برگزاری مراسم کارگری اول مه حدود يك سال و نيم است كه محاکمه او و ٦ نفر از رفقايش در جريان است و هنوز هم ادامه دارد. مقامات انتظامی حتی منتظر حکم دادگاه خودشان نشدند و شبانه و به اين شيوه او را از ميان ما بردند.

برهان از فعالين کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های کارگری و عضو هيئت موسس تشکل سراسری کارگران بيکار و همچنين دبير کانون دفاع از حقوق کودکان سقز ميباشد.

در اين چند روز بارها جهت ملاقات ايشان به مقامات جمهوری اسلامی مراجعه کرده و جوابی دريافت نکرده و بدون ملاقات به خانه برگشته ام.

ماموران جمهوری اسلامی بدون هيچ مدرکی، نصف شب به منزلم ريخته و در مقابل چشمان نگران خودم که باردارم و فقط ٣ هفته به وضع حمل من باقی است، در مقابل چشمان وحشت زده کودک خورد سالم، برهان را همراه خود بردند.

آقايان به اين اکتفا نکرده و کامپيوتر و هر چه فلاپی و اسناد کانون دفاع از حقوق کودکان و هر چه دوست داشتند با خود بردند.

جرم برهان دفاع از حقوق کارگری خود، دفاع از انسانيت و دفاع از کودکان و مبارزه عليه کوک آزاری بوده است. دستگيری و زندانی کردن برهان کاری خلاف قانون و خلاف حقوق انسانی ميباشد و آن را شديدا محکوم ميکنم.

همزمان مقامات جمهوری اسلامی را مسئول جان برهان، مسئول هر بلايی که در اثر اين شوک به کودک خرد سالم وارد شود و مسئول تمام مشکلاتی که به من باردار و جنيم واردشود، ميدانم.

همينجا از همگی شما و از تمام کسانی که صدايم را ميشنوند در خواست ميکنم که برای نجات جان شوهرم، برهان ديوارگر من و کودک خرد سالم را حمايت کنيد.

مريم اخضر پور
١٨ مرداد ١٣٨٤