منصور اسالو آزاد شد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

خرداد ١٣٩٠- جون ٢٠١١


با پیگیری های مستمر سندیکای کارگران شرکت واحد و اتحادیه های بین المللی کارگری و سازمان جهانی کار سر انجام روز ۵ شنبه ۱۲ خرداد ۱٣۹۰ منصور اسالو بعد از حدود ۴ سال از زندان آزاد شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزادی ایشان را به همه زحمتکشان عرصه کارگری تبریک گفته و ضمن تشکر از همه اتحادیه های کارگری و فعالین این عرصه و تمامی نهادهای حقوق بشری امیدوار است هر چه زودتر شاهد آزادی آقایان ابراهیم مددی و رضا شهابی و همه فعالین کارگری دربند باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۲ خرداد ۱٣۹۰ 10:19 PM 6/4/2011


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com