بنی صدریکی ازعاملین جنایت وسرکوب درکردستان

بنفشه کمالی


ارديبهشت ١٣٨٤- مه ٢٠٠٥


درگزارشی که توسط تلویزیون بخش فارسی زبان بی بی سی در تاریخ21 اوت 2009ازواقعۀ حملۀ ددمنشانه رژیم جمهوری اسلامی به کردستان تهیه شده،طبق معمول روش این مدیای بورژواامپریالیستی (بی بی سی)همه طرفین درگیری رادرکردستان به یک اندازه مقصردانسته وازعاملین سرکوب ومسببان این حمله وجنایت هایی که دراَن زمان توسط اَنان صورت گرفته حرفی به میان نمیاَورد.

این موضع بی بی سی براثرنادانی وبی اطلاعی نیست،بلکه منافع اَنان این راایجاب میکندواز ماهیت این رسانه برمیخیزدکه اینگونه گزارش دهدوتحلیل کند.این گزارش(فیلم اَن)درسایت اَزادی بیان موجوداست.

زمانیکه گزارشگربی بی سی تصمیم میگیردکه بعداز30سال باطرفین این درگیری صحبت کندبه سراغ جلاددانشگاه وکردستان، یعنی ابوالحسن بنی صدرمیرود.البته این مصاحبه وفیلم هم درراستای منافع بی بی سی و شاخه فارسی زبان اَن میباشدوبه هیچ وجه نباید به اهداف وانگیزه های اَنان توهم داشت وهمانطورکه انتظارمیرفت درگزارش این بخش بی بی سی ازعلت های واقعی این حمله،زمینه ها،اهداف،عملکردهاوکشتاری که رژیم جمهوری اسلامی درکردستان ازکارگران-زحمتکشان،کمونیستهاومبارزین به عمل اَوردصحبتی نمیکند.دراین گزارش گفته شده که از"هردوطرف درگیری تعدادزیادی کشته شدند."

این بیشرمی است که توانایی سرکوب نیروی نظامی دولتی سرکوبگررا(جمهوری اسلامی) درمقابل توده های بی دفاع مردم(کردستان)باهم برابرویکی دانست وتصادفی نیست از سرکوب مردم کردستان توسط رژیم ورئیس جمهوراَن یعنی شخص بنی صدروجنایتهایش دراَن مقطع صحبتی به میان نمیاَورند.به دلیل منزه نگه داشتن نام این عناصر وصحبت نکردن ازگذشته وعملکرداین مهره هاوحفظ اَنان ازتیررس حمله مردم به نفع اهداف بی بی سی و امثالهم میباشد.

هدفشان ازمصاحبه بابنی صدرتبلیغ نظراین عنصرارتجاعی ودادن تصویری غیرواقعی درمورد وقایع کردستان میباشد.البته درقسمتی ازفیلم هم صحبت های قاسملورهبرحزب دموکرات رادردوران حمله رژیم به کردستان نشان میدهدوایشان ادعامیکندکه برای دموکراسی درکردستان مبارزه میکند.ولی برخلاف این ادعااین حزب دمکرات برخوردهای غیردموکراتیک به نیروهای کمونیستی، انقلابیون وتوده های مردم اعمال میکرد.

دراین مصاحبه بنی صدربابیشرمی تمام وهمانطورکه ازیک عنصرخدمت کننده به بورژوازی وسر کوبگران انتظارمیروددرصحبت های خودباحمله ودروغ گویی درموردنیروهای سیاسی کمونیست،که دراَن مقطع درمبارزه برعلیه رژیم وبه دفاع ازتوده های کارگروزحمتکش مشغول بودندمیپردازدومشخصا"نوک حملۀ اوبه کومه له ودفاع ازحزب دموکرات میباشد.

درهمین مصاحبه اونقل قولی ازحزب دمکرات میاَوردمبنی براینکه"کومه له جنگ افروز است". خودبنی صدرنیزاین نظرحزب دموکرات راتائیدکرده ومعتقداست که "کومه له جنگ افروز"بوده و کردستان بایداز"شراین گروه رهاشود."

بیشرمی ودشمنی این عنصرارتجاعی بانیروهای انقلابی،کارگران وزحمتکشان حدوحسابی نداردوتهوع اَوراست.امامردم فراموش نکرده اندکه ابوالحسن بنی صدربودکه دردانشگاه هابه اسم"انقلاب فرهنگی"به کشتاردانشجویان مبارزوبستن دردانشگاه هادست زدوحمام خون به راه انداخت.اوبودکه حجاب اجباری رابااین استدلال که"موهای زنان اشعۀ وسوسه انگیزدارد" تصویب کرد.مردم فراموش نکرده اندکه اوبه عنوان رئیس جمهوروفرماندۀ کل قوای نیروهای نظامی درکردستان وسایرنقاط ایران جه جنایت هایی رامرتکب شده است.گفته معروف اوخطاب به نیروهای سرکوبگرارتش وسپاه این بودکه"تاغائله کردستان رانخوابانده اید،پوتین هاراازپادرنیاورید."

اومثل بقیۀ حامیان ومدافعان اَن زمانی واین زمانی رژیم،بعضی وقتهاازهردوجناح ودر دوران کنونی ازیک جناح دفاع میکنند.نمونه اَن جریان اکثریت،حزب توده،حزب دموکرات،جمهوری خواهان رنگارنگ،میلیون ومذهبیون،ابداع کنندگان شعارجمهوری ایرانی،روشنفکران نورسیده سبزودسته های گوناگونی که هرکدام به طریقی وازکانالی به موج سبز رسیده وپیوسته اند.بعضی هاازکانال شکنجه کردن وبعضی هاازکانالهای هنروفیلم و نوشته وغیره.

سازمانهاواحزاب که دردهه 60شعارشان این بودکه"سپاه پاسداران رابه سلاح سنگین مسلح کنید"وبه دست بوس"امام"شان میرفتند،الان سالوسانه وبه ظاهردرکنارمردم ودرواقع ضدمردم هستندو همگی ازمخالفان بخشی ازرژیم وحاکمیت وموافق بخش دیگراَن شده اندتاکه تمامیت رژیم راازسقوط ونابودی حتمی به رهانند.ولی خوشبختانه توده های کارگروزحمتکش به همراهی جوانان به تدریج کلیت رژیم رازیرسئوال برده وبه نفی تمامی جناح هاوکنارزدنشان وبه ضرورت سرنگونی کل رژیم میرسند.

دراَن روزاست که تمامی سرکوبگران،همکاران ومدافعان رنگارنگ اَنان بایدپاسخ اعمال جنایتکارانه خودرادردادگاه های انقلابی ومردمی بدهند.

درشرایط کنونی که وضعیت وجو"سبز"وطرفداری ازبخشی ازحاکمیت،خصوصا"درخارج ازایران بوجوداَمده است و این جوباعث شده که هرجنایتکاری دم ازاَزادیخواهی وهمراهی بامردم بزند.

اینان رابایدباهرنقابی که برای خوددرست کرده وبه چهره زده اندافشاء کرد.بایدماهیت سرکوبگرانی راکه به اصطلاح درکنارسرکوب شدگان دریک صف به دروغ ایستاده اندرامدام افشأنمود.تاکه تاریخ یکباردیگرتکرارنشود.

به افشای دوستان دروغین مردم بپردازیم.

22 اوت 2009

http://shadochdt.wordpress.com

banafshekamali@gmail.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com