بیانیه پایانی سومین گرد همآئی
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران
در خارج کشور

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج از کشور


فروردین ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠


بیانیه پایانی سومین گرد همآئی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج کشور سومین گرد همآئی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج کشور، ازتاریخ دوم تا چهارم آپریل 2010 درشهرگوتنبرگ (سوئد) با یک دقیقه کف زدن یه یاد جانباختگان راه سوسیالیسم و با پخش سرود انترناسیونال برگزارگردید. این گرد همآئی درموقعیتی برگزار گردید که بحران همه جانبه سیاسی سال گذشته، باعث شکاف عمیقتری درهیئت حاکمه شده است. توده مردم به درستی این موضوع را تشخیص داده و از فرصت ایجاد گردیده جهت برآورده شدن خواست ها و مطالبات سرکوب شده سی ساله خویش استفاده کرده و کلیت رژیم جمهوری اسلامی سرمایه را در جریان اعتراضات خود مورد هجوم قرار دادند. علارغم رادیکالیزه شدن این مبارزات در ماه های اخیر، جای طبقه ی کارگر متشکل و متحد درجهت به سرانجام رساندن این اعتراضات به نفع زحمت¬کشان ومزدبگیران جامعه خالی است. فعالین کارگری به درستی به حضور متشکل طبقه کارگر برای متحقق ساختن مطالبات اساسی خود و در نتیجه ، برآورده شدن خواست های آزادی خواهانه توده های زحمتکش و دیگر اقشار جامعه تأکید کرده و نیز فعالیتهای خود را در همین راستا قرار داد ه اند.

ازآن جائی که درفاصله دومین و سومین نشست حضوری نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران - خارج کشور، جنبش توده ای آزادی خواهانه جامعه را فرا گرفت، سومین گرد همآئی ضمن تأئید فعالیت¬های قبلی نهادهای همبستگی، وظایف جدیدی را در پیش روی خود گذاشت، وظایفی که برخاسته از شرایط جدید جامعه ایران بود و قاعدتاً طبقه کارگر و فعالین کارگری نیز نمی توانستند متأثر و نیز تأثیر گذار بر روندهای موجود نباشند.

گرد همآئی سوم با حضور، تعدادی از اعضای نهادهای همبستگی و فعالین مستقل در کشورهای سوئد( استکهلم- گوتنبرگ، مالمو)، آلمان: (هانوفر، فرانکفورت، هامبورگ (شبکۀ همبستگی کارگری))، فرانسه، انگلستان (انجمن کارگری جمال چراغ¬ویسی) و نیز با حضور مهمانان و دوستدارانی از نقاط مختلف برگزار گردید. هم¬چنین جمعی از اعضای این نهادها از کانادا، استرالیا، واشنگتن، فرانسه، هلند و هانوفر از طریق سیستم گفتگوی اینترتی در نشست حضوری هم زمان و فعال شرکت داشتند.

گردهمآئی با تأکید بر دفاع از مبارزات کارگران در جهت احقاق مطالبات شان از جمله حق تشکل های مستقل طبقاتی کارگری متکی بر نیروی خود کارگران و بدون دخالت نهادهای دولتی، شبه دولتی، کارفرمائی و تنها با مبارزه پی¬گیر و مداوم (بر اساس دو تجربۀ سندیکای مستقل هفت تپه و شرکت واحد ) در میدان مبارزه ، کار خود را شروع کرد؛ اما با این تفاوت که در این دوره ایجاد تشکل¬های کارگری کاملاً در ارتباط مستقیم با جنبش توده ای اخیر و نقشی که طبقه کارگر در رادیکالیزه کردن آن ایفا خواهد کرد، مورد بررسی قرار گرفت. در این باره اکثریت شرکت کنندگان بعد از بحث و تبادل نظر بر سر نقش طبقه کارگر متشکل در مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران برعلیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدند و آن را ضامن متحقق شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی مردم زحمت¬کش و مزد بگیر ایران دانسته و در عین حال طبقه کارگر را نیز کاملاً ذی نفع درکسب این آزادی های دموکراتیک دانستند.

سومین گردهمایی بر وظیفه نهادهای همبستگی در حمایت و پشتیبانی بیشتر از جنبش کارگری و دفاع از مطالبات و خواسته های این جنبش در تقابل با نهادها و ارگان¬های ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی ایران (خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و...) تأکید دوباره نمود . هم¬چنین مبارزه ی وسیع تر و مضاعف برای آزادی بی قید و شرط کلیه کارگران دستگیر شده و نیز کلیه فعالین سیاسی سایر جنبش های اجتماعی را در دستور کار آتی نهادها گذاشت.

گردهمآئی سوم نهاد ها هم چنین در راستای حمایت سیاسی ازمطالبات برحق کارگران بر مبارزه ی سیاسی و نظری با گرایشات انحرافی و راست و لیبرالی خم شد و درهمین راستا، همچنان که در دوره های قبلی به درستی در افشا و طرد نهادهای وابسته به امپریالیسم جهانی (سولیداریتی سنتر) که در جهت منحرف ساختن جنبش کارگری به نفع سیاست های امپریالیست آمریکا ایجاد شده اند، موفق عمل کرده، در این دوره نیز به دلیل وجود شرایط عینی برای نفوذ این سازمان های سرمایه داری در سطح جنبش کارگری (به دلیل وضعیت اسفناک طبقه کارگر از لحاظ معیشتی و اقتصادی) بر ادامه این مبارزه تاکیدی دوباره گذاشت.

برای خنثی کردن نقش این نهادهای سرمایه بر طبق روال گذشته، تکیه به خود طبقه کارگر در سازماندهی و احداث صندوق های مالی و درحد توان کمک نهادهای همبستگی با جنبش کارگری، فعالین، کارگران و شهروندان دیگر کشورها به صندوقهای مالی و نهادهای ایجاد شده از طرف طبقه کارگر، امری ضروری است. جمع آوری و ارسال کمکهای مالی از طرف شرکت کنندگان درگردهم آیی سوم، مهم تشخیص داده شده و برای "ایجاد صندوقهای مالی" تاکید بیشتری گردید.

سومین گردهم آیی نهادها درآستانه اول ماه مه (11اردیبهشت) روز جهانی کارگر، در تداوم دفاع و پشتیبانی از خواسته¬های اول ماه مه سال گذشته، با تأکید دوباره بر امر دفاع از پایه ای ترین خواسته های مطالباتی کارگران ایران، تحرکات هم¬بستگی بین المللی را نیز از میثاق های مورد توافق همه شرکت کننده گان در سومین اجلاس نهادها برشمرد.

نشست سوم برای پیشبرد وظایف و مصوبات خود، اعضاء هئیت هماهنگ کننده دورۀ آتی را، از نمایندگان واحد های داوطلب برگزید و تاکیدی دوباره برای کمک به ایجاد نهادهای همبستگی در شهرها و کشورهای مختلف دیگر نمود. نشست با خواندن سرود انترناسیو نال به کار خود پایان داد.

4 آوریل 2010 / 15 فروردین 1389
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج از کشور

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ankjch@yahoo.co.uk
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com