نامه "گى ژوکل"، مسئول بخش اروپائى و بين المللى "ث. ژ. ت" به محمود صالحى

مونتروى، ٢١ ژوئن ٢٠٠٤


آقاى محمود صالحى

رفيق عزيز،

ميخواستم به نام "ث. ژ٠ ت" فرانسه، تو و رفقايت را از همبستگى کارگران فرانسه خاطرجمع کنم."ث. ژ٠ت" همواره اهميتى اساسى براى حقوق بشر و حقوق اتحاديه اى در سراسر جهان قائل بوده است.

اوضاعى که امروز در ايران برقرار است مايه اشتغال خاطر ماست. حملات، دستگيرى ها و محاکماتى که بخش بزرگى از مبارزين قربانى آنها هستند، نگرانى ما را تقويت ميکند. شما ميتوانيد بر روى حمايت ما حساب کنيد چون مبارزه شما براى آزادى، دموکراسى و حقوق کارگرى مبارزه ما نيز هست.

با ارادت دوستانه

گى ژوکل، مسئول بخش اروپائى و بين المللى "ث.ژ.ت"


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com