"خشم کوچه در مشت توست"
در پاسخ به بیانیه ی چهارم شورای هماهنگی راه سبز امید

کمیته ی ایجاد تشکل چپ مستقل
(کمیته ی مستقل دانشجویان چپ)

اسفند ١٣٨٩- فوریه ٢٠١١


         رهبران واقعی جنبش در "حصر خانگی" نه که در زندان اند! جوانان، دانشجویان و نیروهای مبارز ضمن تبریک تولد "میر بزرگوار جنبش" به جریان های اصلاحطلب اعلام می دارند که روز دهم اسفند را برای راهپیمایی نمی پذیرند. انتخاب این روز هدفی جز متشنج نگه داشتن فضایِ ملتهبِ جامعه با هزینه های انسانی و استفاده ی سیاسی از نتایج آن ندارد. فضای متشنج امکان تفکر و سازمانیابی از پایین را از نیروهای مبارز می گیرد و دست فرصتطلبان را در بالا باز می گذارد. اصلاح طلبان مردم را پشت سر خوهند گذاشت. آنها باید بدانند که اگر امروز شعار ها ی مردم معترض "ساختارشکنانه" و علیه کلیت "رژیم" است، پس دیگر نیازی به نمایندگان رژیم ( به عنوان رهبران جنبش) هم نیست. مردم اکنون فراتر از قانون "آنها" تصمیم می گیرند. این جنبش دیگر "سید" نمی خواهد. اینگونه فرصتطلبی ها در حالی که رهبران واقعی ِ طبقات مزدبگیر و ستم دیده ی مردم دست و پای بسته در زندان ها و بیمارستان ها بایکوت رسانه ای می شوند تنها در جهت تعدیل خواست های جنبش انقلابی مردم ایران است.  نگرانی واقعی مردم "حصر خانگی" رهبرانِ لایه های اصلاحطلب جمهوری اسلامی نیست. ما همه مدت هاست که در حصر خانگی هستیم!

 نگرانی ما فقر فزاینده ی طبقات مزدبگیر، بیکاری همهگیر، بیماری و فاصله ی عمیق ِطبقاتی است.

اکنون ما اعلام می داریم که به دنبال تغییرات واقعی اقتصادی و سیاسی هستیم. و علیرغم خواست رسانه های مصادرهگر شعار ما "یا مهدی" و " یا حسین" نیست.  این "ساختار" سیاسی و "بنیانگذار" آن، انقلاب مردم ایران را در سال 57 به "آسمان" فرستادند و "نورانی" کردند. اکنون شعار های ما مردم فراتر از این "ساختار" و "بنیانگذار" آن است. ما از آسمان طلب کمک نمی کنیم: نیروی تغییر در دستان ماست. و رهبران ما نه در مرکز توجه رسانه ها که در گوشه ی تاریک و سرد زندان های این رژیم  دژخیم اند.

رهبران لایه های اصلاحطلب  موضع خود را در برابر خواست ساختارشکنانه ی جنبش انقلابی مردم ایران روشن نکردند و همچنان در بازیچه بودن مردم در تغییرات سیاسی تاکید دارند. (همانطور که در بیانیه تنها "صدا" ی اعتراض برای آزادیِ "رهبران" اند در "گوش" ِحاکمیت! مرز ِ طبقات ِرنجدیده و غارت شده ی مردم در این مبارزه از جریان های نفعطلب جداست. نقش مردم هم در این مبارزه نه بعنوان وسیله بلکه عامل و سازمانده در برابر حاکمیت است. جنبش مردمی ایران هزینه هایی که در تمام این سال ها داده است را فدای خواست های جریان های نفعطلب ِ سیاسی نمی کند.

مبارزه ی جوانان و زنان و دانشجویان و همه ی طبقات ستمدیده و استثمارشده ی ایران در متن واقعیت اقتصادی و اجتماعی واقع است نه بر "سنت الهی". و با اتکاء به توان ِ فکر و دستان هماینان به پیروزی می رسد.

کمیته ی ایجاد تشکل چپ مستقل (کمیته ی مستقل دانشجویان چپ) 8 اسفند 89

رونوشت به:

خبرگزاری BBC  فارسی

خبرگزاری ایرنا

سایت جنبش راه سبز (جرس)

و سایت ها و خبرگزاری های دیگر


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com