دادگاهی افشین شمس !

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری


آبان ١٣٨٧- اکتبر ٢٠٠٨


منبع سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

طبق خبر رسیده افشین شمس عضو " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجادتشکل های کارگری " و یکی از فعالین کارگری در ایران در مورخه 30 مهر ماه 87 در شهر اصفهان دادگاهی شد . این دادگاهی با حضور وکیل ایشان آقای محمد شریف بر گزار شد . آقای محمد شریف وکیل افشین شمس از قاضی پرونده خواستار شد که تا مشحص شدن و ضعیت نامبرده با قرار وثیقه از زندان آزاد شود اما قاضی پرونده با این تقاضا موافقت نکرد و اعلام داشته است که تا 15 روز دیگر وضعیت پرونده افشین شمس را مشخص و نتیجه اعلام خواهد شد .

"کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" 2 آبان ماه 87www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com