دفاع مجدد لغوکار مزدیها از شوراهای اسلامی

رضا مقدم
به نقل از ستون یادداشتها و نکته ها در سایت کارگر امروز

اسفند ١٣٨٩- نوامبر ٢٠١١


بدنبال وقاع خونین کارخانه ایران خودرو که دهها کارگر را کشت و زخمی کرد، کمیته هماهنگی لغو کار مزدی (محسن حکیمی و شرکاء) مدافع ایجاد شوراهای اسلامی شدند. اطلاعیه اینها در دفاع از تشکیل شورای اسلامی در ایران خودرو فاقد کلمات قلمه سلمبه معمول مطالب لغو کار مزدی ها بود و خیلی سر راست و کوتاه گفته بود که مسئله بر سر اسم تشکل نیست و تشکیل شورای اسلامی در ایران خودرو قدمی به پیش است.

ما ماهیت اینها را سالها قبل و هنگام محاکمه کارگران دستگیر شده روز کارگر سقز در سال 83 رو کردیم و مورد حمله فحاشان لغو مزدی در خارج به رهبری ناصر پایدار و ابواب جمعی شان در جریانات دیگر قرار گرفتیم و به همین دلیل برای ما دفاع آنها از شورای اسلامی غیر مترقبه و عجیب نبود. اما عده ای که عامدانه خود را از ماهیت اینها بی اطلاع نگاه داشته بودند، دفاع لغو کار مزدیها از تشکیل شورای اسلامی در ایران خودرو را گردش براست و غیره قلمداد کردند.

در 21 بهمن کمیته هماهنگی لغو کار مزدی اطلاعیه ای با نام "کارگران ایران خودرو در آستانه سازمان یابی" منتشر کرد و این دسته از منتقدین خود را از اشتباه بیرون آورد. در این اطلاعیه دو صفحه ای اینها اثبات کرده اند که هیچ گردش براستی صورت نگرفته و هیچ سوء تفاهمی ایجاد نشده است. اینها توضیح داده اند که دفاع از تشکیل شورای اسلامی در کارخانه ایران خودرو با منطق درونی و با ماهیت مواضع لغو کار مزدیها خوانایی دارد و مغایر آن نیست.

در رابطه با دفاع لغو کارمزدیها از تشکیل شورای اسلامی در کارخانه ایران خودرو و در مطلبی در همین ستون (یازدهم بهمن) از جمله از آنها سئوال شده بود که "هنوز خانوداه ها بدنبال محل دفن عزیزان خود هستند که با فریاد مرگ بر ولایت فقیه در خیابانها کشته شده اند، اینها خواهان تشکل شورای اسلامی شده اند که مطابق قوانین آن نمایندگانش باید التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشند.... آیا می توانید توضیح دهید که چرا اکنون که رژیم اسلامی در میان مردم ایران در چنین موقعیتی قرار دارد، تصمیم گرفته اید که سرنوشت خودتان را به سرنوشت شوراهای اسلامی که ارگانهای رژیم اسلامی در کارخانجات هستند، گره بزنید؟" اکنون که در 25 بهمن مردم ایران خواهان کنار زدن سدعلی شده اند فعالین لغو کار مزدی اگر به خود نیایند میرود تا دچار سرنوشت سیاسی تراژیک و رقتباری بشوند. پیشروی مبارزه مردم و کارگران در کنار زدن سدعلی، شوراهای اسلامی در کارخانجات را نیز که مطابق قانونشان به سدعلی التزام عملی دارند را جارو خواهد کرد. علیرغم تمام اختلافات موجود بین گرایش سوسیالیست جنبش کارگری و لغوکار مزدیها و علیرغم تمام فحاشی ها و تهمتهایی که به ما زدند و تماما علنی و کتبی است، ما چنین سرنوشت سیاسی را شایسته آنها نمی دانیم. بخود آیند.

30 بهمن 1389


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com