بهزاد سهرابی از فعالین سرشناس کارگری و عضو کمیته هماهنگی دستگیر شد

" کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری "

بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩


امروز شنبه مورخ 12/11/87 در ساعت 9.30 صبح 5 نفر از ماموران امنیتی به منزل بهزاد سهرابی ، عضو " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری " یورش برده و ضمن بازداشت وی ، لوازم شخصی و کامپیوتر او را با خود بردند .

 از محل نگهداری  بهزاد سهرابی تا این لحظه اطلاعی در دست نیست. نظام سرمایه داری ایران در هراس از روند رو به رشد مبارزات کارگری  اقدام به ارعاب ، سرکوب و دستگیری فعالان کارگری نموده تا مگر به خیال خود مانعی در برابر این جنبش ایجاد نمایند .

ما اعضای " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری " خواهان آزادی بی قید و شرط بهزاد سهرابی ودیگر فعالین کارگری زندانی  بوده و بدینوسیله از کلیه نهاد ها و فعالین کارگری سراسر جهان می خواهیم این اقدامات سرکوب گرانه را محکوم نموده و به هر طریق ممکن به آن اعتراض نمایند.

" کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری "

12/11/1387 31 Jan. 2009 -

Komite.hamahangi@gmail.com

www.komitteyehamahangi.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com