عدم اطلاع از سرنوشت دو تن از فعالین کارگری و جنبش زنان در سنندج

شورای زنان


بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩


منبع سایت دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای ایران

شنبه / 26 بهمن 1387

دو تن از فعالین کارگری و عضوشورای زنان به نامهای پدرام نصرالهی (نه به ز) و برهان سعیدی که از چند هفته پیش دستگیر و از طرف دادگاه برای آنان قرار بازداشت صادر شده است علیرغم گذشت مدت زمان تعیین شده هنوز در بازداشت اداره اطلاعات سنندج به سر برده و تحت بازجوئی قرار دارند. پدرام نصرالهی در تاریخ 4دی ماه با قراربازداشت یکماهه بازداشت شده اما با وجود تلاش بی وقفه خانواده و دوستان وی جهت کسب اطلاع از سرنوشت نامبرده هنوز هیچ اطلاع دقیقی از وضعیت او به دست نیامده است و مسئولین هربار با وعده های نامعلوم خانواده او را بیشتر نگران کرده اند . برهان سعیدی نیز که در تاریخ 25دی ماه با قرار بازداشت یکماهه دربازداشتگاه اداره اطلاعات به سرمی بردتا امروز با تلاش مداوم همسر و خانواده وی هیچ اطلاعی از سرنوشت او نیز به دست نیامده است . پدرام نصرالهی طبق آخرین قرارمسئولین باید در روز26دی ماه دادگاهی و با قرار وثیقه آزاد میشد . برهان سعیدی نیز طبق قرار معلوم باید روز 26 بهمن به دادگاه ارجاع داده شود . نامبردگان علیرغم تلاش مستمر خانواده آنان برای حتی مدت زمانی کوتاه ملاقات حضوری یا تلفنی با آنان بی ثمر مانده و تاکنون اجازه هیچ ملاقاتی به آنان داده نشده است و تا زمان دادگاهی آنان و تفهیم اتهام از طرف قاضی ملاقات با آنها غیر ممکن است .

شورای زنانwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com