" بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری "(منطقه شمال)

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری(منطقه شمال)


تیر ١٣٨٧- حولای ٢٠٠٨


بدین وسیله اعلام می نماییم که : ما فعالین کارگری مستقر در این منطقه ( منطقه شمال ) از این پس کلیه فعالیت های خود را در ارتباط با جنبش کارگری ، در قالب " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری " و در هماهنگی با این تشکل ، انجام خواهیم داد .

به باور ما ، فعالیت در عرصه جنبش کارگری ــ و دیگر جنبش های اجتماعی نیز ــ اگر می خواهد مفید و مؤثر باشد و نتایج مطلوب تری به ارمغان آورد ، بهتر است که هر چه منسجم تر و هماهنگ تر بوده و حتی المقدور در قالب تشکل های مربوطه ــ هر یک به فراخور جایگاه و موقعیت اجتماعی خویش ــ ارائه گردد .

واقعیت این که در شرایط موجود و با توجه به جمیع جهات " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری " می تواند نظر این فعالین را در رابطه با مسائل مختلف جنبش کارگری تاًمین نموده و بویژه به فعالیت های آنان در ارتباط و هماهنگی با فعالین کارگری سایر مناطق ایران ، جهت ، انسجام و تحرک بخشد.

لذا فعالین این منطقه (منطقه شمال)از این تاریخ تحت عنوان "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری (منطقه شمال)"فعالیت های خود را دنبال خواهند نمود.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری (منطقه شمال)
30/4/1387


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com