از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می کنیم

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران


اکتبر ٢٠٠٧-مهر ١٣٨٦


رژیم جمهوری اسلامی همچون سه دهه گذشته خواسته های بحق کارگران ایران را با سرکوب و حمله به تجمعات آنان پاسخ می دهد.

حمله به تجمع کارگران خاتون آباد و کشتن چند نفر از آنان، سرکوب حرکت کارگران سقز در اول ماه مه 1383، حمله به سندیکای کارگران خباز در تهران و مجروح کردن فعالین کارگری شرکت واحد، هجوم مغول وار شبانه به خانه های کارگران شرکت واحد و دستگیری کارگران همراه با زن و فرزند آنان، سرکوب فعالین سایر جنبش های اجتماعی چون معلمین، زنان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه نگاران و... جزء کوچکی از عملکرد ننگین این رژیم سرمایه در مقابل فعالین جنبش های اجتماعی بوده است.

در روزهای اخیر نیز که کارگران به تنگ آمده مجتمع نیشکر هفت تپه برای تحقق خواسته ها و عدم دریافت دستمزد سه ماهه و ایجاد تشکل مستقل اقدام به یک حرکت اعتراضی کرده اند، رژیم اسلامی با اعزام نیروهای نظامی به سرکوب و ضرب وشتم کارگران پرداخته و چند نفر از فعالین کارگری را دستگیر نموده است.

فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن محکوم کردن این عمل وحشیانه رژیم اسلامی،

برای تحقق تمامی 14 مورد خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه حداکثر تلاش خود را بعمل می آورند . صدای حق طلبانه آنان را به گوش سایر کارگران جهان می رسانند و جهت کسب حمایت های بین المللی از خواسته های کارگران از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

چاره کارگران وحدت و تشکیلات است

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

9-10-2007


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com