اسانلو دو باره دستگیر شد

اتحاد کمیته های کارگری


نوامبر ٢٠٠٦- آبان ١٣٨٥


   

در حالی که آقای اسانلو به همراه آقای مددی در خیابان قدم می زدند، مورد حمله نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفتند و پس از ضرب و شتم آقای مددی اسانلو را با خود بردند. اسانلو که به تازگی و با ضمانت 150 میلیون تومان آزاد شده بود دوباره بازداشت شد. دشمنان طبقه کارگر از فعالین جنبش کارگری به شدت می هراسند و به هر بهانه ای آنها را مورد پیگرد قرار می دهند. اما همانطور که او پس از 8 ماه با فشار و مبارزه دیگر فعالین جنبش آزاد شد بار دیگر طعم آزادی را خواهد چشید. وقتی که آزادی فعالین جنبش کارگری برای سرمایه داران خطر ناک است، در حبس نگاه داشتن آنها به دلیل مبارزه برای آزادی آنها باید سرمایه داران را بیشتر به هراس بیندازد، همه فعالین جنبش کارگری باید به میدان بیایند تا بار دیگر اسانلو را آزاد نمایند. 

                                    ما بازداشت مجدد منصور اسانلو را محکوم می کنیم و تا آزادی او ساکت نمی نشینیم.

                                 اتحاد کمیته های کارگری

28/8/85


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com