اطلاعیه پایانی اولین گردهمائی
نهادهای همبستگی با کارگران ایران درخارج از کشور

کمیته ها و نهادهای چهارده گانه همبستگی با کارگران ایران


اردیبهشت ١٣٨٧- می ٢٠٠٨


اولین گردهمائی نهادهای همبستگی با کارگران ایران در خارج از کشور در ماه مه 2008 درفرانکفورت - آلمان برگزارشد. این گردهمائی با شرکت تعدادی ازاعضاء و نمایندگان نهادهای همبستگی با کارگران ایران در روز شنبه 3 مه آغاز شد و درجوی مملو از تفاهم و رفاقت در روز یکشنبه 4 مه به کار خود پایان بخشید.

گردهمایی بر این باور بود که شکلگیری نهادهای 14 گانه در بیش از 10 کشور قبل از هرچیز مدیون برآمد نوین مبارزات طبقه کارگر در ایران بوده واز اینرو وظیفه خود را حمایت و همبستگی وسیعتربا جنبش کارگری و دفاع از اهداف و مطالبات و خواستههای این جنبش در تقابل با نهادها و ابزارهای ضد کارگری رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار قرار می دهد.

خصلت اصلی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج ازکشور، شکلگیری از پایین در سطح شهری و کشوری، همکاری گرایشات فکری گوناگون، استقلال در تصمیمگیریها و شرکت در حد توان در مبارزات جاری طبقه کارگر در محیط زیست و کار این واحدها میباشد.

موفقیت کارزارهای هماهنگ و سراسری این نهادها از جمله شرکت در کارزار پیروزمند برای آزادی محمود صالحی و نیز لزوم ادامه فعالیت برای آزادی منصور اسانلو و تمامی فعالین جنبش کارگری و سایر جنبشهای اعتراضی اجتماعی، ما را به درستی این فعالیتها بیش از پیش متقاعد کرده است.

گرایش به هماهنگ کردن فعالیتها وهمکاری نزدیکتر فعالین در ایران که اخیرا خود را در" قطعنامه شورای همکاری تشکلها و فعالین کارگری به مناسبت اول ماه مه 1387 " منعکس کرده است، مایه خرسندی و الهام بخش فعالیتهای ما در خارج ازکشور می باشد.

از جانب دیگر با توجه به فعالیت چند ساله نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران درخارج از کشور و همکاریهای متناوب این نهادها در جریان مبارزه، لزوم هماهنگی مستمرتر میان این نهادها را ضروری ترکرده است. شرکت کنندگان در این گردهمائی به این نتیجهرسیدند که فعالیتهای خود را گسترش داده و اقدام به برگزاری جلسات عمومی منظم نمایند . وهمچنین یک هیئت هماهنگی چرخشی برای یک دوره 3 ماهه در جهت پیشبرد فعالیتهای هماهنگ نهادها در فواصل مجامع عمومی تعیین گردید.

گردهمایی یک بار دیگر لزوم تقویت همبستگی بین المللی کارگران جهان با مبارزه طبقه کارگر در ایران و جلب پشتیبانی اتحادیه ها و سازمانهای بزرگ کارگری جهان از آن را مورد تاکید قرار داده وبر افشای اقدامات نهادهای ساخته و پرداخته قدرتهای امپریالیستی همچون « مرکز همبستگی » امریکایی پافشاری کرد.

گردهمایی صمیمانه ازتمامی فعالین و دوستداران جنبش کارگری ایران دعوت کرد تا در ایجاد نهادهای مشابه در شهر و کشورمحل زیست و کار خود بکوشند و به مبارزات نهادهای 14 گانه پیوندند و به سهم خود برای انتقال تجربه و کمک به ایجاد اینچنین نهادهایی آمادگی کامل خود را اعلام نمود.

در پایان گردهمائی، شرکت کنندگان ضمن ارسال درود های گرم و بیکران به طبقه کارگر و فعالین جنبش کارگری موفقیت هر چه بیشتر آنان را در ایجاد تشکلهای طبقاتی کارگران ، که در شرایط سخت و جهنمی تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی مبارزه میکنند، آرزو کرد.

مه 2008 1 - کمیته همبستگی با کارگران ایران – استرالیا  - kargar_labour@yahoo.com

2 - کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو کانادا info@workers.iran.org

3 – کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ ghol1@hotmail.com

4 - جمعی از کارگران پیشرو تبعیدی سوئیس Kargar1357@hotmail.com

5 - همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه -  sstiran@yahoo.fr

6 - کانون همبستگی با کارگران ایران – کلن  - info_kargari@yahoo.de

7 - کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de

8 - کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر

9 - کمیته همبستگی با کارگران در ایران – هامبورگ  -  komitehamburg@yahoo.de

10 - کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد  - isask@comhem.se

11 - گروه همبستگی با جنبش کارگری– برلین - berlin_kargari@gmx.de

12 - اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - www.etehadbinalmelali.com

13 - کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ ( سوئد - kanounhambastegi@gmail.com

14 - انجمن کارگری جمال چراغ ویسی  - ankjch@yahoo.co.uk  


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com