موج دوم جنبش سهمگین تر است

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

اسفند ١٣٨٩- فوریه ٢٠١١


موج دوم جنبش مردم علیه دیکتاتوری با تظاهرات 25 بهمن و اول اسفند و در ادامه همان رادیکالیسم و شعارهایی آغاز شد که پس از تظاهرات ششم دی 1388 فروکش کرده بود. تظاهرات روز ششم دی 88 از قانون اساسی رژیم اسلامی که موسوی و کروبی و احزاب هم پیمانش خواهان اجرای بدون تنازل آن بودند عبور کرد و حمله خود را بر اصل ولایت فقیه و شخص خامنه ای متمرکز ساخت. همین امر باعث نگرانی موسوی و کروبی و احزاب همسویشان شد تا اطلاعیه دهند و از ساختار شکنی اعتراضات مردم فاصله بگیرند. فاز دوم جنبش ضد استبدادی مردم ایران با عبور اجتماعی آشکار و قطعی از اهدافی که اصلاح طلبان دولتی برایش مد نظر داشتند و حتی از عزل احمدی نژاد هم دست کشیده بودند، آغاز شد و هدف فوری خود را عزل خامنه ای قرار داد.

اگر موج اول مبارزه مردم ایران در سال 88 در تهران متمرکز بود موج دوم از همان ابتدا به شهرهای دیگر هم سرایت کرد و برای اولین بار مردم شهرهای کردستان نیز همدوش مردم شیراز، اصفهان، مشهد، کرمان و رشت بطور هماهنگ و همزمان به جنبش سراسری پیوستند.

موج اول جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران اعلام اجتماعی پایان عمر الگوی حکومت اسلامی حتی برای هواخواهانش در منطقه بود و از این زاویه بزرگترین ضربه را به جنبشهای ارتجاعی و اسلامی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه زد. اگر با انقلاب 57 اسلامیها در ایران به قدرت رسیدند و باعث موجی از جنبشها و حرکت های اسلامی در کشورهای مسلمان نشین شدند تا جای جنبشهای ناسیونالیستی را به گیرند، عروج جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران در سال 88 و افشای جنایاتی که رژیم اسلامی برای سرکوب جنبش میلیونی مردم مرتکب شد قدرت کل جنبشهای اسلامی را در فریب و بسیج مردم کاهش داد و با انقلاب تونس و مصر ضربه ای مهلک خوردند. در دل سیر نزولی مقبولیت جریانات اسلامی مردم کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه علیه دیکتاتوری و بهبود اوضاع اقتصادی خود به خیابانها آمده اند موج دوم جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران آغاز شد و امکان تاثیر گذاری بر یکدیگر را فراهم کرده است.

آغاز موج دوم جنبش مردم با حذف یارانه ها که بزرگ ترین حمله رژیم اسلامی به سفره محقر کارگران و زحمتکشان است، در هم تنیده شده. رژیم اسلامی با حذف یارانه ها به مرحله ای از حیات خود رسیده که سیستم اقتصادیش بدون غارت زندگی کارگران و زحمتکشان سر پا نمی ماند. اعتراضات ناگزیر کارگران و زحمتکشان علیه حمله رژیم اسلامی به نان سفره محقرشان با توام شدن با جنبش ضد دیکتاتوری در موقعیتی استثنایی برای پیروزی قرار گرفته است. اوضاع عینی از هر نظر آماده ورود جنبش کارگری با سلاح اعتصاباتش است و وظیفه خطیر و تاریخی بر دوش فعالین گرایش چپ جنبش کارگری گذاشته است تا سرکردگی جنبش مردم برای عزل خامنه ای را به عهده بگیرند و بساط رژیم اسلامی را برچینند.

زنده باد آزادی

زنده باد انقلاب

سرنگون باد جمهوری اسلامی

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

چهارم اسفند 1389


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com