!آدمکشان شرمتان باد

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠


صبح امروز جانیان حاکم بر ایران 5 نفر از اسرای اپوزیسیون به نامهای فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان را کشتند. این جنایت در کنار کشتارها، دستگیریها، شکنجه ها و تجاوزهایی که در یکساله گذشته توسط آدمکشان اسلامی انجام شده است نه از موضع قدرت بلکه از موضع ضعف و بدلیل وحشت از یک جنبش میلیونی توده ای است که میرود با ورود متشکل و متحد جنبش کارگری به حاکمیت این فاسدان آدمکش انسان نما خاتمه دهد.

جانیان حاکم که حتی شرکای سابق خود درارتکاب به جنایت در سالهای گذشته را از دست داده اند بهتر از هر کسی می دانند که ارعاب و سرکوب مردم جان به لب آمده دیگر کارایی خود را در برقراری یک سکوت قبرستانی مانند دهه شصت از دست داده است. جنایات رژیم اسلامی کسی را مرعوب نمی کند بلکه آتش خشم و کینه مردم عاصی از 30 سال نکبت حاکمیت سرمایه و اسلام را شعله ورتر میسازد تا پاسخ درخوری به این قاتلان بدهند.

مردم آزاده ایران خود را در کنار و هم غم خانواده این فعالین اپوزیسیون می دانند و به این جنایت به هر شکل ممکن در داخل و خارج از ایران اعتراض خواهند کرد. آدمکشان حاکم بدانند که این جنایات باعث طول عمر نظام ننگینشان نمیشود بلکه روزهای پاسخگویی به 30 سال اعمال غیر انسانیشان را جلو می اندازد. به امید آن روز.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

یکشنبه 19 اردیبهشت 1389

http://wsu-iran.org/

wsu@home.se


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com