آسیب دیدگی رگهای مغز محمود صالحی بر اثر تغییرات فشار خون

کمیته دفاع از محمود صالحی


دسامبر ٢٠٠٧-آذر ١٣٨٦


بعد از ظهر روز سه‌شنبه مورخ 20/9/86 محمود صالحی را که در بیمارستان توحید شهر سنندج بستری بود، برای معالجه به مطب خصوصی پزشک متخصص مغز و اعصاب انتقال دادند.

طبق آزمایشات انجام شده، در اثر تغییرات فشار خون، رگهای مغز وی آسیب دیده و این آسیب دیدگی از رسیدن خون کافی به مغز او جلوگیری میکند و همین باعث بیهوش شدن او شده است.

پزشک متخصص متذکر شده است که حداقل سه روز دیگر باید در بیمارستان بستری شود. جهت اطلاع محمود صالحی را دوباره به بیمارستان توحید شهر سنندج انتقال داده‌اند و هم اکنون در آن بیمارستان بستری است.

لازم به ذکر است که در طول هفته گذشته محمود صالحی چهار بار بیهوش شده بود که صبح روز سه‌شنبه مورخ 20/9/86 در حالی که در بیهوشی مطلق به سر میبرد وی را به بیمارستان توحید شهر سنندج انتقال دادند.

کمیته دفاع از محمود صالحی

چهار‌شنبه مورخ ۲١/۹/ ۸۶

Kdms50@yahoo.com

www.kdmahmodsalehi.blogfa.com  


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com