پیام سومین گردهمایی
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج ازکشور
به : کلیه تشکلها ، نهادهای مستقل و فعالین کارگری درایران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج از کشور


فروردین ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠


یاران و تلاشگران جبهه کار!
گرم ترین درودهای ما را ازسومین اجلاس سراسری نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج از کشور بپذیرید.
سالی که گذشت تازیانه سرمایه ضربات بازهم سنگین تری برگرده های زخمی شما فرود آورد. حقوق ناچیزشمارا سرکوبگرانه پایمال کرد. استثمار بی رحمانه را شدت بخشید. خیل گستره تری ازشماها را به خیابان¬ها ریخت. دستمزدهای شما را برای ماه های طولانی به مصادره کشید و بی¬کاری و برده داری آشکار را اعمال نمود و ددمنشانه فعالان آگاه را به اسارت کشید و با شکنجه های وحشیانه، اتهامات واهی را به شما منسوب نمود و بسیاری از یاران تان رابه حبس های سنگین و محرومیت از کار محکوم ساخت. به صورت مشخص تنها دراسفند ماه 88 ، برپایه آمارهای اعلام شدۀ مجاز در مطبوعات، حداقل11 مورد بازداشت، 2 مورد محاکمه، 39 مورد احضار به دادگاه، 77 مورد عدم پرداخت حقوق های معوقه، 1376 مورد اخراج ازکار، 2 مورد مرگ در حین کار وجود داشته است. اما شما ازپای ننشستید و در مقابل تمامی این تجاوزات و جنایات، برای تداوم مبارزه ایستادگی کردید وهم¬چنان فریاد رسای شما ازسنگر کارخانه و از سطح خیابان و از درون زندان¬ها، نوید مبارزۀ رو به جلوی طبقۀ کارگر ایران را با خود دارد، با تمام محدودیت هایی که در پیش¬رفت مبارزات شما، می تواند ایجاد کند.
این واقعیات ازیک سو ضرورت وحدت وهم سویی هرچه بیش¬ترجبهۀ کار با تمامی نیرو، توان و گرایشات¬اش را درمقابله با تمامیت سرمایه ایجاب می¬کند و ازسویی دیگر بر وظایف نهادها و مبارزات ما به عنوان همراهان¬تان مسئول و متعهد می نماید. ما هم¬چون گذشته ازمطالبات اعلام شده شما در اول ماه مه 88- که هم¬چنان بی پاسخ مانده و به قوت خود – باقی است - ، قاطعانه دفاع می¬کنیم. ما هم¬چنان بریاری های مالی همه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران - خارج از کشور، درامر پشتیبانی ازهزینه¬های سنگین مبارزات شما پای می¬فشاریم. در امریاری رسانی به مبارزات شما و تشکلات مستقل تان، در نبرد با سیستم سرمایه داری ، خود را مدافع جبهه کار ومقاومت و پایداری شما دانسته و تا به آخر خواهیم ایستاد.

4 آوریل 2010 / 15 فروردین 1389
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج از کشور

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ankjch@yahoo.co.uk
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران– تورنتو کاناداtoronto_committee@yahoo.ca


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com