قطعنامه برگزارکنندگان 8 مارس 2009 سنندج

کمیته برگزار کننده مراسم 8 مارس 2009 سنندج


اسفند ١٣٨٧- مارچ ٢٠٠٩


گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن!

در سال 1857 در شهر شیکاگو آمریکا زنان کارگر در اعتراض به شرایط غیرانسانی کار، به خیابان آمدند که توسط صاحبان و حامیان سرمایه داری به خاک و خون کشیده شدند،این روزیادآورمبارزات زنان برای شرایط بهتر و برابر است. مراسم بزرگداشت 8 مارس در شرایطی برگزار می شود که نظام سرمایه داری دچار بحرانی جدید و سراسری شده که منجر به فجایع انسانی، تورم و بیکاری روز افزون گردیده و فقر و فلاکت را برای میلیونها انسان به ارمغان آورده است. زنان همواره قربانیان اصلی ادوار مختلف فجایع نظام طبقاتی بوده و هستند. این فجایع هنوز از طرف فرهنگ پدر و مردسالارانه و احکام ارتجاعی و توسط صاحبان زر و زور و تزویر بر زنان تحمیل می شود و از طریق رسانه ها و کانونهای تبلیغی و با وضع قوانین به اصطلاح مترقی توجیه و تحمیل می گردد. در تقابل با این سیستم، جنبشهای اعتراضی و برابری طلبانه علیه نابرابری اقتصادی که ریشه تمام مشکلات اجتماعی است شکل گرفته و پیوندی ناگسستنی با هم دارند. و با دادن هزینه های تحمیلی از قبیل زندان و شلاق و تبعید و فشار به مقاومت و مبارزه پرداخته و می رود تا پایه و اساس مناسبات عقب مانده را برای همیشه ریشه کن کند. همانا تنها راه رهایی، اتحاد طبقاتی و نابودی سیستم سرمایه داری می باشد. ما برگزارکنندگاه 8 مارس 2009 سنندج ضمن گرامیداشت جانفشانیها و مبارزات برابری طلبانه و تلاش برای همبستگی جنبش زنان با جنبش کارگری و دانشجویی و سایر جنبشهای اعتراضی و برابری طلبانه، مطالبات خود را به شرح زیر اعلام می داریم:

1. ما خواستار حقوق انسانی برابر و دور از استثمار برای تمام زنان و مردان در عرصه های اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ... هستیم.
2. هرگونه قوانین جنسیت محور و زن ستیزانه که زنان را از دستیابی به حقوق انسانی خویش محروم می کند، باید لغو گردد.
3. حق ایجاد تشکلهای مستقل، تجمع، اعتراض، اعتصاب و غیره جزو حقوق پایه ای هر انسانی است و باید به رسمیت شناخته شود.
4. هرگونه بازداشت، تهدید، پرونده سازی و اخراج فعالین جنبشهای زنان، کارگری، دانشجویی، معلمین و سایر فعالین اجتماعی را محکوم نموده و خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری دستگیرشدگان هستیم.
5. بازداشت فعالین کارگری و زنان: پدرام نصرالهی، برهان سعیدی، سیدغالب حسینی و عبداله خانی و شلاق زدن شیوا خیرآبادی و سوسن رازانی صرفا به دلیل شرکت در مراسم اول ماه مه را محکوم و احکام زندان آنان باید لغو گردد.
6. اعمال هرگونه خشونت علیه زنان اعم از آزارجنسی، تحقیرو برخورد فیزیکی، رفتاری غیر انسانی است و باید جرم محسوب شود.
7. پدیده زنان و کودکان خیابانی و بی شناسنامه از پیامدهای نظام سرمایه داری است و ما خواهان برخورداری زنان و کودکان خیابان از زندگی سالم و شایسته انسانی هستیم.
8. کار خانگی ابزاری برای استثمار زنان است که باید به شکل کار اجتماعی درآید. در این شرایط نابرابر، پرداخت حقوق مکفی از جانب دولت را برای زنان خانه دار خواستاریم.
9. قتلهای ناموسی، اعدام، سنگسار و خودسوزی زنان از تبعات شوم فرهنگ عقب مانده و ضد انسانی مردسالاری است که باید لغو گردد.
10-ما جنگ افروزی، مسابقه تسلیحاتی و تحریم های اقتصادی ناشی از بحران سرمایه داری، که بیشترین زیان آن متوجه توده های محروم جامعه مخصوصا زنان و کودکان می شود را محکوم می نماییم.
11-لایحه چند همسری و ازدواج موقت که شکلی از تن فروشی رسمی است باید لغو شود.
12. 8 مارس باید به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شود و در تقویم رسمی به عنوان تعطیل رسمی اعلام گردد.

کمیته برگزار کننده مراسم 8 مارس 2009 سنندجwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com