قطعنامه بين الملل دوم

کنفرانس بين الملل سوسياليست در آمستردام


اپریل ٢٠٠٧-اردیبهشت ١٣٨٦


کنفرانس بين الملل سوسياليست در آمستردام

1904

کنگره‌ی بين الملل سوسياليست در آمستردام تمامی تشکلات سوسيال دموکراتيک و اتحاديه‌های صنفی‌ی تمامی کشورها را به تظاهرات پر شور روز اول ماه مه برای تحقق هشت ساعت کار در روز، خواست‌های طبقاتی‌ی پرولتاريا و صلح عمومی فرا می‌خواند. مؤثرترين روش تظاهر کردن در روز اول ماه مه از طريق توقف کار می‌باشد. به اين دليل کنگره، توقف کار را در روز اول ماه مه برای تمامی تشکلات کارگری همه کشورها، در هر جايی که بدون آسيب به کارگران ممکن باشد، اجباری اعلام می‌کند.

منبع: آلکساندر تراختنبرگ، «تاريخ اول ماه مه»، 1932.

مترجم: مراد شيرين، 27 دسامبر 2003.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com