قطعنامه 8 مارس ، روز جهانی زن سال 1387

این قطعنامه از طرف جمعی از زنان بوکان و سقز با یک مقدمه و 10 بند در سال 1387 به تصویب رسید


اسفند ١٣٨٧- مارچ ٢٠٠٩


به نقل از سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

در جهانی با این بحرانهای فراگیر ، که مملو از خشونت طلبی ، جنگ افروزی ، انسان ستیزی و استثمار بی پایان در مقابل کار ارزان است . زنان همواره قربانیان خاموش ادوار مختلف تاریخی این فجایع بوده اند. ستم تاریخی مضاعف همراه با قوانین و احکام ارتجاعی که همواره از جانب صاحبان زر و زور بر کرده بشریت سنگینی کرده است ، اکنون در قالبی دیگر و با شیوه ای بظاهر نوین در جای جای این دنیای پهناور اعمال گشته و امروز هم باز تولید میشود.

کافی است به آمار دختران و زنانی که به طریق برده داری نوین توسط سودجویان و باندهای تجارت انسان خرید وفروش میشوند نگاه کنیم ، کافی است به تبلیغات رسانه های جهانی و ساخته های مختلف بورژوازی که مملو از زن ستیزی و نگرش کالائی بر وجود زن است ، نظری بیافکنیم . اما با تمام تعابیر و تفاسیری که از این موقعیت غیر انسانی میشود . اکنون در اقصی نقاط جهان ، جنبشی اعتراضی یصورت فراگیر توسط انسانهای برابری طلب برای امحاء و نابودی تحقیر ، ظلم و استثمارانسان از انسان شکل گرفته است . این جنبش میرود تا پایه های این مناسبات زن ستیز که احساس گناه و حقارت را به زن داده است و با نگاهی شهوانی به انسانیت او مینگرد را کاملا" و یکبار برای همیشه دگرگون کند.

سیستم سرمایه داری که سر منشاء و ریشه همه ی سیه روزیها و بهره کشی از انسان در مقابل سود و انباشت سرمایه است ، جنبش برابری طلبانه و تساوی محور است که پایه و ریشه ی انقیاد و زیر دستی زنان را زیر و رو میکند و هنگام آن فرا رسیده که جنبش رادیکال زنان با گره دادن مبارزاتش با مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری بر علیه سیستم سرمایه داری بتواند به خواستهای انسانی و بر حق خود دست یابد .

روز 8 مارس ( 18 اسفند ماه ) روز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان برای مبارزه در راه صلح ، دمکراسی ، برابری انسان و تامین حقوق برابر با مردان است . در این روز ، زنان مبارز جهان با تشکیل کنفرانسها و گردهمایی های گونا گون ، بانک حق طلبی خود را بار دیگر به گوش جهانیان می رسانند.

امروز 99 سال از کنفرانس زنان سوسیالیست می گذرد که در آن ، روز جهانی زن تصویب شد . بعد از تصویب روز جهانی زن هر ساله زنان و مردان برابری طلب به پاس این روز فرخنده در اقصی نقاط جهان این روز را گرامی می دارند و خواست و مطالبات شان را رو به نظام سرمایه داری این چنین بیان می کنند.

1- ما خواهان حقوق انسانی و برابر برای تمامی زنان و مردان درعرصه های سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هستیم .

2- حق ایجاد تشکلهای خود ساخته ، اعتراض ، اعتصاب جهت مطالبه ی حقوق انسانی باید به رسمیت شناخته شده و نهادینه شود.

3- ما خواهان برابری اقتصادی به دور از هر گونه استثمار برای همه ی انسانها اعم از زن و مرد هستیم .

4- ما خواهان به رسمیت شناختن کار خانگی هستیم و دولت موظف است به زنان خانه دار حقوق پرداخت کند و کلیه زنان خانه دار را بیمه نمائید.
5- ما از تمامی جنبش های آزادیخواه و برابری طلب حمایت نموده و هر گونه بازداشت ، محاکمه ، تهدید و تعقیب فعالین جنبشهای اجتماعی را محکوم می کنیم .

6- بر قراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت موثر زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی .

7- زنان باید از آزادی انتخاب پوشش ، حق مسافرت آزاد، حق تحصیل ، انتخاب شغل ، انتخاب همسر و سایر حقوق اولیه خود برخوردار باشند و هر گونه پوشش اجباری ممنوع باید گردد.

8- ما جنگ افروزی ، مسابقه تسلیحاتی ، تحریمهای اقتصادی ناشی از رقابت سرمایه داری را که بیشترین زیانهای آن متوجه طبقات زحمتکش است محکوم می کنیم .

9- شلاق زدن فعالان کارگری 1- شیوا خیر آبادی 2- سوسن رازانی 3- عبدالله خانی 4- سید غالب حسینی را محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی هستیم .

10- ما هر نوع قوانین زن ستیزانه و جنسیت محور که زنان را از دستیابی به حقوق ابتدایی خویش محروم می کند ، محکوم می کنیم .

زنده باد 8 مارس ( 18 اسفند ) روز جهانی زن . برقرارباد آزادی، برابری .

این قطعنامه از طرف جمعی از زنان بوکان و سقز با یک مقدمه و 10 بند در سال 1387 به تصویب رسید.www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com