قطعنامه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ها ی کارگری" به مناسبت سالیاد کشتار کارگران خاتون آباد

بهمن ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩


کارگران ! هم سرنوشتان!

امروز 4 بهمن ماه سالیاد کشتار کارگران مس خاتون آباد کرمان است. پنج سال پیش در چنین روزی کارگران مس خاتون آباد  در اعتراض به سیاستهای کارفرما که اقدام به اخراج جمعی از آنها و تهدید به اخراج بقیه کارگران کرده بود ، در حین اعتراض و اعتصاب توسط حامیان سرما یه داری به گلوله بسته شدند. به همین دلیل هر ساله در ایران مراسم متعددی به یاد کارگران جان باخته بر گزار می شود. اکنون ما در شرایطی این روز را گرامی می داریم که سیستم بورژوازی و سیاست نئولیبرالیسم اش که یگانه راه حل برون رفت از بحران های پیش رو را بازار آزاد می دانست ، باز هم نتوانست سر پوشی بر بحران های ذاتی و بنیادین سیستم سرمایه داری بگذارد و امروز بیش از هر زمان دیگری چهره و ماهیت واقعی سر مایه داری را برای جهانیان عیان ساخته است.سر مایه داری با میلیتاریزه کردن مناطقی چون عراق ، افغانستان  و راه انداختن جنگ غزه و کشتار هولناک مردم بی دفاع که قربا نیان اصلی این جنگ هستند مذبوحانه به دنبال راه حل و نجات از بحران است. با این همه ما بیش از هر زمان  دیگری شاهد همبستگی و رشد جنبش های طبقاتی و اجتماعی در مقیاس جهان گستر هستیم. و بر این باوریم که طبقه ی کارگر پیشاهنگ خواستها و مطالبات بر حق ، برای انسانها است . طبقه ی کارگر ایران هم با استفاده از تجربیات خویش و به کارگیری  آنها بر خواستها و مطالبات حقه ی طبقاتی  اش پافشاری می کند و در این مصاف آماده ی هر گونه جانفشانی است. بی شک در طول تاریخ مبارزه طبقاتی  این اولین بار نیست که مطالبات کارگران با سبعانه ترین شکل ممکن پاسخ داده شده و خیابانها به خون کارگران گلگون می شود. ما برگزارکنندگان و تجمع کنندگان در این مراسم ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی کارگران مس خاتون آباد بر خواستهای خود به شرح ذیل پافشاری می کنیم :

1-      ما خواستار پیگیرد قانونی آمرین و عاملین کشتار کارگران مس خاتون آباد هستیم.

2-   تشکل ، تجمع ، اعتصاب و... جزء حقوق پایه ای کارگران است و هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد به بها نه های واهی اقدام به پیگرد ، مواخذه و دستگیری کارگران و فعالین کارگری نماید.

3-   ما مصرانه بر آزادی بی قید و شرط فعالین جنبش های کارگری ، زنان ، دانشجویی و... تاکید می کنیم و خواستار آزادی بی قید و شرط  افشین شمس ، پدرام نصراللهی ، برهان سعیدی ، منصور اسانلو ، بیژن امیری ، ابراهیم مددی، و محسین حکیمی هستیم.

4-   سیاستهای میلیتاریستی ، جنگ افروزی ، کشتار انسانها ، و عاملین به راه افتادن جنگ اخیر غزه را محکوم می نمائیم.www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com