رهبری حکمتیست و به کارگیری روش استالینیستی

بهروز شادیمقدم

بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩


هنوز پشت رهبری حکمتیست اززیرفشار اتهامش به اتحاد سوسیالیستی کارگری راست نشده اتهام سخت تری را حوالۀ حزب کمونیست ایران و کومه له کرد .

رهبری حکمتیست ها ناکام ازسیاست هایش به بدسیاستی متوسل شده اند و دست بردار هم نیستند .

این بار حزب کمونیست ایران و کومه له که بدور از هیاهو و جنجال سیاست خود را پیش میبرند ، با رهنودهای داهیانۀ دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست  روبرو شده اند .

شکست سیاست های این حزب در قبال رژیم و غلطی مشی و تاکتیک های اتخاذ شده اش ، انحلال عملی گارد اَزادی که قرار بود مبشر رهایی و اَزادی جامعه باشد ، خود محور بینی ، عظمت طلبی ، تحلیل های غیرواقعی و برخلاف تصورات و تحلیل هایش نزدیکی های فکری و سیاسی این دوجریان ( اتحاد سوسیالیستی کارگری و حزب کمونیست ایران) با هم رهبری حکمتیست را بدجوری به تلاطم انداخته است .

رهبری حکمتیست ها بدون توجه به برنامه و سیاست های اعلام شده ای که در پشت سر دارند با اتخاذ روش های جدید در چپ ایران ، شبکه ها و سازمان های پلیسی و ضد جاسوسی دستگاه استالینی و غیره به ذهن متبادر میکند .

این شیوۀ اتهام زنی و تفتیش عقاید به ضرر خود این حزب هم تمام شده و تمام خواهد شد . بدنۀ این حزب این روش های غیرسیاسی که فقط جنبش اَزادیخواهی و سوسیالیستی را تضعیف میکند نباید قبول کند .

رهبری حکمتیست هنوز به قدرت نرسیده از متد ، روش تجربه شدۀ سیستم کا گی ب و احزاب و دولت های وابسته به شوروی دورۀ استالین در برخورد با مخالفینش استفاده میکند .

اگراستالین با مخالفینش و برای از میدان بدر بردن اَنها به شیۀ اتهام زنی غیر واقعی و نشان دادن تصویری ضدانقلابی و "موجوداتی فاسد " از مخالف خود در دولت و حزب عمل میکرد ، استدلالش نجات و پیشرفت شوروی بود .اما حکمتیست ها در چنین شرایطی نیستند و هنوز هیچ نشده تحمل مخالف خود را در این شرایط هم ندارد .

ببینید چگونه موضع اصولی و ضد امریکایی حزب کمونیست ایران و کومه له را به مسخره گرفته و باتوهین به انسان های مبارز و با بکارگیری صفت های " موجود فاسدی و غیر شرافتمند " مثلا" میخواهد مبارزۀ طبقاتی را پیش ببرد و صفوف طبقۀ کارگر و احزاب سوسیالیستی دراین جنبش را درمقابل ارتجاع و ناسیونالیسم تقویت کند :

" امروز هم به موازات پیشروی جنبش و استبداد اسلامی در مقابل مردم، ضدآمریکایی گری نوع جنبش اسلامی در کومه له گل می کند و موجود فاسدی مانند جریان آذرین- مقدم که دو انسان شرافتمند همراه خود ندارد در کومه له شق نئوتوده ای ایجاد می کند و تخم پلیس و جاسوس و  فساد می کارد و از این طریق صاحب سرمایه انسانی میشود .

" " ما در این رابطه قبل از هر چيز به عنوان يڪ نيروي مسئول در اپوزسيون جمهوري اسلامي٬ پيوستن ڪومه له به جريان نئوتوده اي را به زيان ڪل اپوزیسيون و مردم ايران ارزیابی میکنيم و خود را در قبال آنها مسئول ميدانيم. ما علیرغم هر اختلاف سیاسی با ڪومه له٬ پيوستن آنرا به جبهه ارتجاع و رسوخ عنصر پلیس و جاسوس در آن  را به حال ڪل اپوزیسيون جمهوري اسلامي سم ميدانيم .

" نقل از اطلاعیۀ : سیاست و روش نئوتوده ایستی را در کومەله طرد کنید ٬ فراخوان دفتر سیاسی حزب حکمتیست به صفوف کومەله - دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست ٩ بهمن ١٣٨٧ – ٢٩ ژانويه ٢٠٠٩

این جریان از فرط فشار برخود و ناکامی در سیاست هایش جبهه ارتجاع و انقلاب را هم قاطی کرده و ضدآمریکایی بودن کومه له را نوع جنبش اسلامی و اتحاد سوسیالیستی کارگری را که بخشی از جنبش کمونیستی است جبهه ارتجاع مینامد .

بهروز شادیمقدم

4. 2. 2009

http://shadochdt.wordpress.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com