اين قربانيان هستند كه بايد غرامت بپردازند.

نائومى  کلا ين

برگردان: حميد قربانى


٢٨ اکتبر ٢٠٠٤


نوشته زير بوسيله روزنامه نگار و گزارشگر كانادايى نااومى كلين نوشته شده و بوسيله تور ونر برگ به سوئدى ترجمه و در تاريخ 19 اكتبر 2004 در روزنامه عصر اين كشور به نام آفتون بلادت به چاپ رسيده است. از اين نويسنده تا كنون مقالات و گزارشهاى چندى از اشغال كارخانه هاى آرژانتين گرفته تا جنگ امپرياليستى آمريكا و متحدينش‏ بر عليه مردم افغانستان و عراق و اشغال اين كشورها و غيره منتشر و تعدادى از آنهابوسيله من به فارسى برگردانده شده است. اين مقالات را شما مى توانيد درآرشيو ستونِ آزاد، سايت اتحاد سوسياليستى كارگرى www.wsu-iran.org و ديگر سايتها پيدا كنيد.

حميد قربانى

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نااومى‌كلين درباره شركتهاى بزرگى كه از دارايى هاى مردمى اشغال شده ميليون ها دلار به كيسه هاى خود سرازير مى كنند.

با اتفاقى كه اين هفته رخ مى دهد اخلاقيات بى سرو ته و كج و كوله ايكه پشت حمله واشغال عراق قرار دارد، بيشتر از قبل افشاء مى شود.

در روز پنجشنبه عراق 200ميليون دلار به عنوان غرامت جنگى به چند كشور ثروتمند دنيا وشركتهاى بزرگ وچند مليتى بايد بپردازد .

اگركه اين نوع غرامت پرداختن به نظر راحت مى رسد دليل آن اين است كه آنچه كه هست ، به طور ويژه اى آن چيزى است كه بايد باشد!مگر نه؟!

عراقيها از كسى غرامت براى همه جنايتى كه رژيم بعث صدام حسين در حق آنها مرتكب شد دريافت نكردند، يابراى جنايتكارترين بايكوتى كه فقط يك فقره از نتايجش‏ مردن نيم ميليون كودك بود، خسارتى به آنها پرداخت نشد، ويا براى جنگ واشغالى كه به وسيله آمريكا ومتحدينش‏ انجام گرفته وحتى ازطرف كوفى عنان دبير كل سازمان ملل متحد هم .جنگ غير قانونى. ناميده شد غرامتى دريافت ننمودند درعوض‏ اكنون عراقى ها مجبورند كه تاوان و خسارت جنايتى را بپردازند كه ديكتاتور سابق آنها مرتكب شده است در كنار قرض‏ كمر شكن خارجى كه بالغ بر 125 ميليارد دلار است , كشور عراق 8\18 ميليارد دلار نيز بعنوان غرامت جنگى براى حمله و اشغال كشور کويت كه در سال 1990 بوسيله كسى كه توسط كشورهاى بزرگ سرمايه دارى مسلح و مورد پشتيبانى همه جانبه قرار داشت ، يعنى صدام حسين تا كنون پرداخت كرده است. اما اين مسئله بخودى خود تعجب كسى را برنمى انگيزد زيرا كه اين شرايطى بود كه صدام حسين در سال ١٩٩١ بخاطر آتش‏ بس‏ و تمام شدن جنگ پذيرفت. براى تجاوزى كه از جانب رژيم بعث شد نه تنها كويت بلكه بيشتر از ٥٠ كشور ادعاى غرامت كردند هر چند كه بيشترين پول تا كنون به كويت پرداخت شده است. اماچيزى كه تعجب برانگيز است اين است كه بعد از سرنگونى صدام و رژيمش‏ كه قربانيان اصلى آن همين مردم هستند كه اكنون نيزبايد پرداخت اين جريمه را ادامه دهند.

بعد از سرنگونى رژيم صدام حسين در آپريل سال قبل مردم عراق مبلغ 8\1 ميليارد دلار بعنوان خسارت جنگى به كميسيون بررسى غرامت جنگ كويت بنام (UNCC) پرداخت كرده اند.مقر اين كميسيون در ژنو واقع شده است. و وظيفه اش‏ رسيدگى به شكايات و پرداخت خسارت جنگ اول عراق برعليه كويت است. از اين مبلغ 37 ميليون دلار به كشور انگلستان و 8\32 ميليون به ايالات متحده آمريكا پرداخت گرديده است .بله درست مى خوانيد: مردم مورد تجاوز و اشغال قرار گرفته و سرگردان شده عراق را مجبور به پرداخت مبلغ 8\69 ميليون دلار باج بعنوان غرامت جنگى به متجاوزين خود نموده اندءاما اين كل قضيه نيست و بدتر از اين هم رخ داده است: بر طبق آماريكه در سايت خود اين كميسيون موجود است، تا كنون بيشترين غرامت يعنى 78% به شركت هاى بزرگ چند مليتى پرداخت شده است. و جالب اينكه اين پروسه سالها بدون اينكه يك كلمه از چگونگى آن به دستگاههاى ارتباط جمعى درز كندء انجام گرفته است. طبيعتا در اين مدت براى پيش‏ برد اين امر شرايط قانونى فراوانى به كميسيون ارائه داده شده است و كميسيون هم به تصويب و پرداخت مبلغ درخواستى ادامه داده است.

گفته مى شود كه مبلغ زيادى از اين غرامت به كويتى ها يى گه نزديكانش‏ و يا دارايى خود را بر اثر اين تجاوز از دست داده اندء پرداخت گرديده است. ولى بر طبق آمار كميسيون مزبور از مجموعه پرداختيهاى غرامت جنگ كويت 5\21 ميايارد دلار فقط به صنايع نفتى پرداخت شده است. جى ان كلا ئود آيمه ديپلمات سازمان ملل متحد كه تا سال 2000 كميسيون بررسى و پرداخت غرامت جنگى سازمان ملل متحد يعنى (UNCC) را رهبرى مى كردء بطور خيلى روشنى عمل كميسيون مورد رهبرى خود را مورد سئوال قرار مى دهد.

_ تا آن جايى كه من مى دانم و دانش‏ من به من اجازه مى دهدء اين نخستين بار است كه سازمان ملل متحد تقاضاى غرامت جنگى براى شركت هايى مى كند كه براثر جنگى سودشان را از دست داده اند.- او اين مطلب را در يك مصاحبه با روزنامه ژورنال استريت كه در سال ١٩٩٧ انجام گرفته ابراز داشته است. او همچنين اشاره مى كند كه: - بارها من در اين رابطه كه آيا اين شيوه مى تواند درست باشد و يا نه؟ از خود سئوال كرده ام.-

اما دراين مدت كميسيون پرداخت غرامت جنگى به شركت ها بر سرعت پرداخت افزوده است. من در اين جا به چند نمونه از شركت هايى كه ازغرامت جنگى اول خليج سود برده اندء اشاره مى كنم: هالى بر تون 18 ميليون دلارء بكتل 7 ميليون ء موبايل 3\3 ميليون ء شل 2\1 ميليون ء نِستِله 6\2 ميليونء پپسى 8\3 ميليونء فليپ موريس‏ 3\1 ميليونء شرايتون 11 ميليون دلارء كنتاكى فريد جيكن ٣٢١٠٠٠ و توى ر. يو اس‏ ١٨٩٤٤٩ دلار خسارت دريافت كرده اند.

در خيلى از مواردى كه غرامت پرداخت شدهء شركت هايى قرار دارند كه سربازان صدام حسين در هنگام تجاوز و آشغال كويت به ثروت آنها صدمه اى وارد نكرده اند بلكه اين شركت ها ادعا دارند كه بر اثر اين جنگ و معامله نكردن از سود آنها كاسته شده و يا اينكه اگر به زبان مطبوعات آمريكايى قضاوت كنيم، ضرر و زيانى بعلت شرايط غيرساعد جنگى و خوددارى خريداران و يا ازدياد بيمه كشتى هاى حامل كالاى آنها متوجه شان شده است. يكى از پيروزمندان اين غرامت گيری هاء شركت تكزاكو است كه در سال ١٩٩٩ مبلغ ٥٠٥ ميليون دلار غرامت دريافت كرد.

بر طبق گفته يكى از سخنگويان كميسيون بررسى و پرداخت غرامت جنگى سازمان ملل تا كنون فقط %12 از غرامت جنگى كه بر آورد شدهء به غرامت گيرندگانء پرداخت شده است. اين بدين معنى است كه هنوز بايد %88 در صد از غرامت جنگى از صندوق كفن و دفن عراق بعد از صدام پرداخت گردد!

واقعيتى كه اين وضقيت را اسفناك،بغرنج و تعجب آميز تر مى كند اين است كه ببنيم كه اين كشورهاى باصطلاح خيلى خيلى خير و مدافع انسانيت ّچه مبلغى بعنوان كمك براى بازسازى اين كشور تخصيص‏ داده اند. بر طبق نوشته روزنامه واشنگتن پست با وجود اينكه 4\18 ميليارد دلار از پول ماليات مردم آمريكا براى بازسازى عراق بعد از يورش‏ نيروهاى آمريكا و متحدينش‏ تخصيص‏ داده شده است ولى فقط مبلغ 29 ميليون دلار رويهم رفته براى راه اندازى دوباره آب آشاميدنى و فاضل آبء بهداشتء‌ را‌‌‌هها و امنيت عمومى سرمايه گذارى شده است. و # بر طبق ارقامى كه # در ماه يولى از جانب خود پنتاگون منتشر شدهء فقط مبلغ 4 ميليون دلار بعنوان خسارت به عراقيهايى كه مستقيما بر اثر جنگ و اشغال صدمه ديده و يا زخمى شده و يا اينكه يكى از اعضاى خانواده شان كشته شده و يا اموالشان يعنى خانه و كاشانه بر سرشان خراب شده استء پرداخت گرديده است. اين قضاوت خود وزارت جنگ آمريكا است و نه كس‏ ديگرى. اين به ما نشان مى دهد و مدرك غيرقابل ردى است كه از آن همه غارتى كه سرمايه داران و دولت آمريكا و متحدينش از اين كشور كرده اند چه مبلغ اندكى به اين مردم زجر كشيده بر گشت داده شده است آنهم از جيب مردم عادى و از كم كردن بودجه عمومى آمريكا و نه گردن كلفتان باجگير. سال ها است كه از اين شكايت مى شود كه از كميسيون بررسى و پرداخت غرامت جنگى به عنوان صندوق رشوه براى شركت هاى بزرگ و بويژه فرمان دهندگان نفتى استفاده مى گردد. اين كميسيون به وسيله اى تبديل شده است كه شركت هاى بزرگ به كار مى گيرند و هر روز يك مدرك ارائه مى دهند كه مثلا بر اثر جنگ صدام بر عليه كويت اين قدر ضرر كرده ايم و بدين وسيله مى توانند كسرى سودى را كه بايكوت عراق از طرف سازمان ملل متحد متوجه شان نموده استء را جبران نمايند. در مدتى كه صدام حسين بر سر قدرت بود بدلائل قابل فهمى اين مسئله يعنى پرداخت جريمه جنگى توجه كسى را به خود جلب نمى كرد. حالا كه صدام سرنگون شده و مردمى زجر كشيده و غارت و عزيز از دست داده ء و نيم ميليون از كودكانش‏ بر اثر بايكوت از بى غذايى و دارو اغلب در بغل مادرهايشان پرپر شده ء كه هم اكنون نيز در آتش‏ يك جنگ تجاوز گرانه هر روز قربانى مى دهندء از خود به جا گذاشته استء تعجب همه را بر مى انگيزد كه چرا اين مردم بايد تاوان جرم و جنايت صدام را بدهند؟ چرا بايد هنوز هم صندوق رشوه خوارى وجود داشته باشد.؟ هر دلارى كه به ژنو فرستاده مى شود مى تواند در بازسازى و راه اندازى عراق و يا كمك هاى انسانى به كار رود. باضافه اينكه اگر عراق مجبور نبود كه اين همه پول را به عنوان غرامت بپردازدء حال مجبور نبود كه مبلغ 437 ميليون دلارى كه به عنوان وام بحرانى از صندوق بين المللى پول با آن همه شرايط سخت در خواست كند كه در ماه سپتامبر امضاءشد. با وجود اين همه سر و صدا در باره بخشودگى وامهاى خارجى عراق، اين كشور را در حقيقت مجبور كرده اند كه اين همه شرايط سخت صندوق بين المللى پول را بپذيرد و در چاه قرض‏ فرو رود و پول قرض‏ كند. اين در حالى است كه كميسيون بررسى و پرداخت غرامت جنگى هم چنان كار مى كند و هر روز يك غرامت جديد جنگى را به اين كشور اعلام مى كند، در ماه گذشته به مبلغ ٣٧٧ ميليون دلار به عنوان غرامت جنگى راى داده است.

اگر كه كمى انصاف در قاضيان دنياى امروز وجود داشت و اگر كه فقط اندكى از آن همه انسان دوستی وعدالت خواهی كه در حرف وعده و وعيد داده مى شود در عمل اين داوران موجود بودء به شيوه ى خيلى ساده اى مى شد جلوى اين مساعدت بى تناسب و بى قواره به شركت ها را گرفت و آنرا قطع كرد. بر طبق قرار ٦٨٧ شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه بر اساس‏ آن بايد غرامت جنگى از عراق گرفته شودء در پرداخت غرامت، جنگى #اول از همه چيز نياز مردم عراق، توانايى مالى براى پرداخت و بعد نياز اقتصادى و اجتماعى عراق در نظر گرفته شود# و سپس‏ غرامت جنگى محاسبه و پرداخت گردد. اگر كه فقط يكى از اين فاكتورها در نظر گرفته مى شدء شوراى امنيت همين فردا مى توانست راى به قطع غرامت جنگى از عراق بدهد و جلوى پرداخت هر گونه غرامت جنگى را بگيرد. اگر مطابق شرايطى كه از طرف سازمان Jubileeعراق كه مركز آن در لندن قرار دارد، ارائه داده شدهء حركت كرده می شد و از آن پيروى می شدء كسانى حق دريافت خسارت و غرامت دارند كه بوسيله رژيم صدام حسين شكنجه شده و صدمه ديده و عزيزانشان را از دست داده ا ند كه در درجه اول و پيش‏ از همه مردم زجر ديده و شكنجه شده عراق هستندء در درجه دوم و بعد از آنها مردم كويت و ديگر همسايگان اين كشور هستند اما اين مردم عراق كه خود اولين قربانيان رژيم بعث صدام هستندء نيستند كه بايد به مردم كويت خسارت بپردازندء بلكه دولتهايى بايد اين خسارت را هم به مردم عراق و كويت و هم ديگران بپردازند كه ميلياردها دلار وام به صدام حسين دادند كه تا او قادر شود با پول مردم زجر ديده عراق و اين وامها اسلحه و مهمات جنگى حريدارى و تهيه كرده و جنگ بر عليه مردمش‏ و همسايه ها راه بياندازد. بنا به گفته سحنگوى اين سازمان يوستين اسكندر: _ اگر به جاى قدرت كمى فقط كمى انسانيت و عدالت بر روابط و سياست بين المللى حاكم بود، بايد كسانى و يا دولتهايى كه به صدام وام دادند و او را به سلاحهاى كشتار جمعى مجهز كردند و از او پشتيبانى معنوى و مادى به عمل آوردند. به مردم كويت و از آن مهمتر و پيش‏ تر به خود مردم عراق كه قربانيان اصلى نظامى هستند كه صدام سالها بر صدارات آن نشسته بودء خسارت وغرامت بپردازند و از آن مهمتر جوابگو باشند._

_ ولى اكنون درست ضد اين رخ مى دهد؛ به جاى اينكه غرامت جنگى به داخل عراق سرازير گردد از عراق به خارج جريان دارد. ولى وقت آن رسيده است كه سوى موج عوض‏ گردد._

برگردان به فارسى : حميد قربانى

٢٨ اکتبر ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com