حکم بیدادگاه سقز علیه محمود صالحی و جلال حسینی را محکوم می کنیم

 اتحاد کمیته های کارگری


نوامبر ٢٠٠٦- آبان ١٣٨٥


 بیدادگاه سقز محمود صالحی و جلال حسینی را بدلیل شرکت در مراسم روز کارگر روز کارگر به 4 و 2 سال حبس محکوم کرده است. برگزاری مراسم روز کارگر ابتدایی ترین و مسلم ترین حق کارگران است، حکومت ضد کارگر این ابتدایی ترین حق کارگران را زیر پا می گذارد تا بدین وسیله فعالین جنبش کارگری را مورد پیگرد قرار دهد. حکومت به بهانه های مختلف سعی در سرکوب و به زندان انداختن فعالین جنبش کارگری دارد. ما ضمن محکوم کردن این حکم، نباید فقط به دادن اطلاعیه بسنده کنیم. باید با اتحاد و هماهنگی در مقابل آن بایستیم و نگذاریم جنبش کارگری اینچنین مورد تعرض قرار گیرد. ما با تمام توان برای لغو این حکم خواهیم کوشید.

   اتحاد کمیته های کارگری

    26/8/85       


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com