اول ماه مه روز آزمون طبقه کارگر

از دستگيرى و محاکمه: تا به گلوله بستن

جلال حسينى و محمد عبدى پور


آوريل ٢٠٠٥


با نگاهى به تاريخ مبارزه آشتى ناپذير طبقه کارگر با سرمايه دارى مى توان به نکاتى توجه کرد که همواره بين طبقه کارگر و صاحبان سرمايه وجود داشته و دارد. اين مبارزه آشتى ناپذير سالهاست که بين اين دو طبقه در جريان است. حمله به صفوف کارگران معترض شيکاگو تا دستگيرى و محاکمه کارگران و حمله به صفوف کارگران خاتون آباد کرمان همه نشان از مبارزه طبقه کارگر است. هر چند مشقات و از خود گذشتگى فعالين و پيشروان طبقه کارگر در تاريخ آنقدر زياد است که نه قلم براى نوشتن و نه زبان قادر به توصيف آن است. آرى طبقه کارگر براى رسيدن به دنياى عارى از هر گونه نابرابرى و دفن نظام سرمايه دارى مبارزه اى در پيش دارد که تا رسيدن به اين حق به آن ادامه ميدهد. اگر امروز ما در اين گوشه از جهان به خاطر برگزارى مراسم روز کارگر دستگير و محاکمه مى شويم دو سال قبل کارگران خاتون آباد کرمان تنها بخاطر در خواست تمديد قرارداد مورد حمله قرار مى گيرند و ٤ نفر از آنها کشته و ده ها نفر زخمى. اين در حالى است که هنوز عاملان اين جنايت از طرف کسى بازخواست نشده؟

اما سئوال اين است که چرا روز اول ماه مه (١١ ارديبهشت) که مصادف است با روز جهانى کارگر براى ما دادگاه تشکيل و محاکمه مى شويم تنها به خاطر اينکه در سال گذشته روز خودمان را جشن گرفته ايم؟! آيا اين يک اتفاق است يا طرحى ماهرانه اى است به منظور باز دارندگى: آرى ما به اتهام برگزارى مراسم روز کارگر در تاريخ ١١/٢/٨٤ به دادگاه احضار و محاکمه ميشويم و ما مى خواهيم اين مطلب را به گوش تمام کارگران و نهاد هاى حقوق بشر در تمام دنيا برسانيم که چطور در کشورى که خود در قانون کارش در ماده ٦٣ اين را روز تعطيل رسمى اعلام کرده، نه تنها اين حق از ما سلب شده بلکه در اين روز به جرم شرکت در مراسم بازداشت و محاکمه ميشويم. ما بارها اعلام کرده ايم که نه احضار و نه محاکمه نه بازداشت و نه هيچ پروسه اى ديگر نمى تواند مانع خواسته هاى بر حق ما باشد. زيرا اول ماه مه روز جهانى کارگر متعلق به ما و ما متعلق به اين روز تاريخى هستيم و در اين راستا ما کارگران ايران از کليه کارگران و نهادهاى کارگرى مستقل مى خواهيم که از خواسته هاى ما حمايت کنند. در خاتمه اعلام ميکنيم که ما کارگران براى برگزارى مراسم روز جهانى کارگر منتظر مجوز يا دستور کسى نيستيم. اين حق ماست که بايد دولت و کارفرما آن را به رسميت بشناسند و مراسم هاى ما را تحت پوشش امنيتى قرار دهند.

٢ نفر از دستگير شدگان اول ماه مه ١٣٨٣


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com